Навчання

Поняття і структура організаційної культури

Поняття і структура організаційної культури

Організаційна культура - це встановлені правила поведінки і цінності, які необхідні для визначення порядку роботи в розглянутої організації.

За допомогою правильно сформульованої структури організаційної культури можна згуртувати робочий колектив, ефективно використовувати трудові ресурси для виконання намічених планів, а також сформувати стійку мотивацію до кар 'єрного і професійного зростання для співробітників підприємства.


Виникнення поняття

Наприкінці 20-го і початку 21-го століть стало широко застосовуватися поняття організаційної культури зі структурою управління персоналом. У практичній діяльності дана ідея забезпечувала можливість вдосконалення наявного пристрою робочого колективу. У теоретичному плані виникнення організаційної культури стало новою можливістю для набуття і накопичення досвіду управлінської діяльності, а також для обміну набутими знаннями між підприємствами і компаніями.

На сьогоднішній день вивчення структури організаційної культури стало окремим предметом управлінської діяльності, хоча і не набуло статусу об 'єкта для нової наукової дисципліни. Теорія менеджменту вивчає дане питання в якості спеціального концептуального методу, а теорія організації розглядає його як самостійну школу в сфері загальної науки.

Що таке організаційна культура

Організаційна культура є сполучною ланкою для всієї структури компанії, охоплюючи всі наявні в робочому колективі рівні. Її за допомогою підприємство розглядається як нерозривне ціле. Таким чином, можна сказати, що організаційна культура несе структуроутворюючу функцію. За рахунок наявних зв 'язків і взаємовідносин між членами колективу, а також при наявності однакових цінностей і прагнень, організаційна культура формує ефективну структуру робочої системи.

Для успішного формування структури управління організаційної культури необхідно вибудовувати стійкі зв 'язки між членами колективу на різних рівнях. При цьому зв 'язки між особами, що входять до розглянутої системи, повинні бути міцнішими і стійкішими, ніж відносини з тими, хто в цю систему не входить. У такому випадку працівники компанії будуть прагнути до збереження своєї посади в даній організації, між ними виникне співпраця на підставі загальних прагнень. Крім того, виникне бажання працювати на благо мети організації, поставленої керівництвом.

Рівні організаційної культури

Згідно з баченням організаційної культури в структурі організації, можна виділити три основні рівні.

Зовнішній рівень. До нього належать елементи організації, які оцінюються візуально не тільки членами колективу, а й сторонніми особами. Це, наприклад, логотипи і девізи компанії, зовнішній вигляд будівель компанії, дизайн інтер 'єру приміщень, наявність власної термінології, взаємини між членами робочого колективу, формальне і неформальне спілкування, наявність можливості проведення різних церемоній тощо.


Внутрішній рівень. До нього входять спільні цінності і норми поведінки, встановлені між співробітниками компанії. Даний рівень сприймається на рівні свідомості, тому прийняття або неприйняття колективом загальної філософії залежить від індивідуального бажання кожного з його членів.

Глибинний рівень. Він показує основні культурні цінності співробітників підприємства. До них можна віднести національні, релігійні та культурні характеристики, що є елементами формування менталітету: опис зовнішнього середовища, факторів природи людини і зв 'язків між людьми, сприйняття навколишнього колективу, підхід до виконуваної роботи. Ці елементи утворюються на несвідомому рівні і є найбільш важливими для загального змісту і структури організаційної культури.

Формування організаційної культури

Для ефективного формування організаційної культури керівнику компанії слід правильно вибрати структуру та пріоритети управління колективом.

У разі кардинальної модернізації організаційної культури хорошим варіантом буде також проведення реструктуризації компанії. Тоді у співробітників буде можливість адаптуватися до нових умов роботи за допомогою зовнішніх факторів. Реструктуризація передбачає собою зміни зовнішніх інструментів, які знаходяться поза сферою впливу співробітника, а також внутрішніх - тих, які чинять прямий вплив на його робочу діяльність і ставлення до загальної стратегії.

Таким чином, при формуванні структури організаційної культури та управління організацією утворюється психологічна атмосфера всередині колективу, а також змінюється сприйняття навколишнього середовища окремим працівником.

Елементи керування колективом

Структура будь-якої культури організації включає в себе розробку декількох елементів успішного управління:

 1. Складання плану досягнення основних цілей. Для цього необхідно розробити спеціальну стратегію менеджменту і визначити базові цілі для наявних в організації підсистем. В даному випадку складений план повинен відображати основну діяльність компанії. Крім того, необхідно вибрати найбільш продуктивних співробітників, які будуть здійснювати стратегію, обрану керівництвом в якості напрямку розвитку підприємства.
 2. Вибір головної місії компанії. Місія показує статус підприємства, формує її взаємини з конкурентами, демонструє основну характеристику структури організаційної культури, обрану керівництвом. Якщо відбуваються зміни у виробничому процесі, то їм піддається і основна стратегія.
 3. Створення регламентуючих норм поведінки співробітників. До даного зводу правил можна віднести уніформу, прийнятий етикет, а також інструкція по роботі з клієнтами. Відхилення від правил може позначитися на виконанні роботи всіма співробітниками підприємства.
 4. Преміювання співробітників. Це є мотивуючим фактором для підвищення посади, згідно з прийнятими цінностями структури організаційної культури. Для правильного її формування, керівнику слід проводити грамотну систему заохочень і покарань, засновану на періодичних спостереженнях за працівниками організації.

Суб 'єктивні елементи

У структурі організаційної культури підприємства виділяють елементи, які можна розподілити на дві групи: об 'єктивні та суб' єктивні.


До групи суб 'єктивних зазвичай включають такі елементи:

Філософія підприємства - система цінностей і головних принципів компанії, які показують співробітникам важливість приналежності до колективу. Вона виражається в сумі всіх основних цілей діяльності підприємства, показує пріоритетні напрямки для розвитку і модернізації, а також представляє основний спосіб керівництва і управління організацією, створення іміджу і мотивації для співробітників.

Цінності компанії показують, яка саме деталь, на думку керівництва, вважається найбільш важливою для діяльності, що проводиться. Система цінностей є своєрідним стрижнем для всієї структури організації. Чим більш міцно вкоренилася вона в культурі співробітників підприємства, тим більше впливу чинить на свідомість і роботу колективу.

Традиції - елементи структури соціальної культури, які складають історію і спадщину компанії. Їх також можна назвати одним з основних елементів для успішної роботи колективу організації. Традиції, які передаються від одних співробітників до інших і зберігаються з плином часу, є символом спадкоємності поколінь у розвитку суспільства і відображають культурні досягнення, набуті за час існування компанії. Прикладом може бути проведення корпоративів у різні значущі дати або святкування днів народження кожного зі співробітників. Керівництву не слід втручатися в процес створення або зміни традицій, оскільки це викличе протидію з боку колективу. Правила, що склалися, розвивають дух співпраці між працівниками організації, а також сприяють підтримці лояльності до самої компанії.

Об 'єктивні елементи

До об 'єктивних елементів організаційної культури і структури організації відносять наступні форми і явища.


Мова - форма передачі накопиченого досвіду у вигляді поєднання знаків і символів з чітко визначеним значенням. З його допомогою відбувається формування культури і спадкоємності традицій.

Суспільно-психологічна атмосфера - це система взаємин між співробітниками організації. Являє собою певний емоційний фон і думку по відношенню до компанії-роботодавця. До неї можна віднести суспільно-психологічний стан членів колективу, взаємини між ними, систему цінностей та очікувань від роботи, що виконується. Атмосфера залежить від ступеня розвитку штату співробітників і надає прямий вплив на ступінь якості роботи та набуття професійного досвіду новими працівниками. Крім того, даний елемент структури показує стан культури всередині колективу в даний момент часу.

Герої підприємства - нинішні або колишні співробітники, які своїм прикладом внесли велике значення у зміцнення філософії та системи цінностей компанії. Таким чином, вони стали зразком наслідування для всіх інших працівників організації. Це можуть бути співробітники, які регулярно перевиконують план, кращі менеджери з продажу, співробітники, що забезпечили якісний сервіс в компанії тощо.

Норми поведінки

Норми поведінки показують, за якими правилами і стандартами співробітники орієнтуються при вирішенні професійних завдань. Зазвичай, цей елемент впливає на такі області:

 • розподіл робочого часу;
 • нарахування прибутку;
 • підвищення кваліфікації;
 • спілкування;
 • прояв ініціативи.

Норми можуть бути неформальними або формальними. Формальні правила регламентуються в документах керівництвом. За їх невиконанням може слідувати стягнення. Неформальні норми визначає колектив або співробітник на основі суб 'єктивної думки.


Взаємозв "язок культури та структури

На поточному рівні розвитку суспільних та економічних відносин з урахуванням фінансової кризи, можна зробити висновок, що зміни в структурах управління компаній внесуть глобальні зміни. Таким чином, типи організаційних структур в організаційній культурі набудуть абсолютно нового вигляду.

Тим не менш, не можна заперечувати, що важливим фактором для структури є також спадкоємність поколінь. Базова філософія, що існувала в компанії вже довгий час, не зможе бути ліквідована остаточно. Навіть якщо вона несе в собі можливу загрозу для подальшого розвитку і модернізації підприємства. Тому можна відзначити, що організаційна структура має тісний взаємозв 'язок з культурою.

Взаємозв 'язок організаційної структури та організаційної культури полягає, в першу чергу, в таких відносинах:

 1. Кожна компанія на свідомому або несвідомому рівні створює індивідуальну філософію і систему цінностей, яка є відображенням культури всередині організації, а також її етичного вигляду. Встановлюються власні традиції і заборони, які стають регламентуючими для прийняття рішень і ведення справ всередині компанії. Таким чином, створення структури формує організаційну культуру підприємства. Все це утворює самостійний вигляд компанії.
 2. Культура соціуму є пов 'язуючим фактором для організаційної культури і структури.
 3. Однією з найважливіших функцій організаційної структури є створення і зміна шляхів до досягнення головної мети, поставленої керівництвом, а при фінансовій кризі також і ефективне функціонування підприємства. Тому зміни в структурі управління організаційної культури обумовлені, в першу чергу, змінами в структурі компанії. Внаслідок цього, фактори, які несприятливо впливають на пристрій, також негативно впливають на загальну культуру всередині колективу. Якісні позитивні зміни в структурі є основною причиною для виживання компанії в умовах жорсткої конкуренції та фінансової кризи.

Для повномасштабного розвитку та модернізації підприємства необхідно ретельно вивчати взаємозв 'язок між організаційною культурою та організаційною структурою. Її дослідження є перспективним напрямком у предметі управлінської діяльності. Творчий і креативний підхід до даного питання забезпечить ефективне функціонування підприємства навіть у складних умовах.

Значення організаційної культури

Насамкінець можна сказати, що сукупність усіх перерахованих вище елементів визначає важливу частину будь-якого підприємства - організаційну структуру. Деякі з її елементів не видно сторонній людині, але кожен з них позитивно або негативно впливає на робочий процес, прийняття рішень і, як наслідок, на всю діяльність компанії.


Для результативного функціонування організації необхідна не тільки наявність дорогого обладнання або перевірених технологій, а й правильно складена структура організаційної культури. Вона впливає на співробітників компанії, від роботи яких, у свою чергу, залежить розвиток і зростання організації.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.