Бізнес і Економіка

Який штраф за ненадання податкової декларації?

Який штраф за ненадання податкової декларації?

Податковий кодекс Російської Федерації покладає на суб 'єктів обов' язок здавати в контролюючий орган звітність, якщо вона передбачена у відповідному законодавстві. Платник надсилає документи до інспекції за місцем обліку. У ПК передбачена відповідальність за ненадання декларації.

Загальні відомості про звітування

Декларація є письмовою заявою платника про об 'єкти обкладення, отримані доходи та здійснені витрати. У цьому документі суб 'єкт також зазначає відомості про джерела надходження коштів, пільги, базу, обчислену суму обов' язкового платежу до бюджету або іншу інформацію, яка виступає як підставу для нарахування та сплати збору. Дане роз 'яснення присутнє у ст. 80 ПК. Податковий кодекс Російської Федерації наказує здавати звітність по кожному платежу, що підлягає відрахуванню до бюджету, якщо інше не встановлено в законодавстві.


Ст. 119 ПК

Відповідно до п. 6 статті 80 декларація подається до податкового органу у встановлені законодавством строки. Невиконання цього припису є порушенням. За ненадання декларації у строк до платника може бути застосована ст. 119 ПК. При цьому слід мати на увазі, що сплата нарахованої суми платежу до бюджету не звільняє суб 'єкта від покарання за недотримання встановленого порядку. Це означає, що в разі погашення інкримінованого збору санкція не буде визначатися в мінімальному розмірі. Її величина розраховуватиметься за сумою обов 'язкового платежу, зазначеною у звітності.

Які штрафи в податковій інспекції передбачені для суб 'єктів?

Санкції до платників, які порушують порядок здачі звітності до контрольного органу, передбачаються у пунктах 1 та 2 ст. 119. Штраф за ненадання податкової декларації за місцем обліку суб 'єкта становить 5% від суми платежу, що підлягає відрахуванню (доплаті) до бюджету та зазначеного в документі. Нарахування здійснюється за кожний повний або неповний місяць з дати, встановленої для здачі звітності. При цьому штраф за ненадання податкової декларації не може бути більше 30% від розрахованого збору, але не менше 100 р. Даний порядок вважається загальним для всіх платників. Ст. 119 ПК також передбачає підвищені санкції за порушення порядку здачі звітності. Зокрема, штраф за податкову декларацію може становити 30% від суми платежу, якщо суб 'єкт не здав документацію протягом понад 180 дн. з встановленої в законі дати. При цьому, починаючи зі 181 дня, з нього стягуватимуть 10% від збору, зазначеного у звітності, за кожен місяць (неповний або повний).

Нюанси

Грошове стягнення за ненадання податкової декларації у строк при невірно обчисленій сумі обов 'язкового платежу, визначається відповідно до такого, що підлягає до сплати, а не помилково зазначеним у звітності. Суб 'єкту необхідно також мати на увазі, що у разі, якщо розмір збору за розрахунками дорівнюватиме нулю, у суб' єкта зберігається обов 'язок здати документацію. В інформаційному листі Президії ВАС № 71 від 2003 р. зазначено, що відсутність у платника після закінчення конкретного періоду суми до сплати сама по собі не звільняє його від необхідності складати та пред 'являти звітність. Таким чином, штраф за ненадання податкової декларації буде нараховано незалежно від результатів розрахунку.

Обтяжуючі обставини

На практиці досить часто виникає питання - чи має право контрольний орган збільшити суму стягнення при повторному порушенні порядку здачі звітності? Відповідь на нього міститься в п. 2 ст. 112. У ньому сказано, що за наявності обставини, передбаченої в пункті четвертому ст. 114, штраф за ненадання податкової декларації підвищується на 100%. У п. 2 ст. 112 встановлено обтяжуючу обставину - вчинення порушення особою, до якої раніше вже застосовувалися санкції за аналогічний проступок. У п. 3 цієї норми міститься вказівка на давність притягнення до відповідальності. Так, сума у подвійному розмірі може бути стягнута, якщо з дати першого покарання не пройшло 12 міс. Обставини, що обтяжують або пом 'якшують відповідальність, встановлюються податковим органом або судом і беруться до уваги при застосуванні санкції. Таким чином, відповідно до вищевикладеного, контрольний орган має право стягнути суму в подвійному розмірі.

Диференціація порушень

Досить часто виникає питання щодо правомірності встановлення грошового стягнення за нездачу розрахунків, а не за ненадання декларації з ПДВ чи іншого обов 'язкового відрахування. Слід зазначити, що порядок застосування санкцій у таких випадках розрізняється. Порядок здачі та контрольна дата надсилання розрахунків, правила та форма заповнення регламентуються ст. 80 ПК. Ця ж стаття діє щодо декларації. Тим не менш самі ці поняття неточікувані. Якщо в документі відсутні ознаки декларації, то застосування покарання за ст. 119 неправомірне. У цьому випадку слід використовувати ст. 126. У ній сказано, що до суб 'єкта, який не здав документи або інші відомості, передбачені в ПК і законодавчих актах, застосовується грошове стягнення в розмірі 50 р. за кожен документ.

Роз 'яснення Президії ВАС

У п. 15 Листа № 71 зазначено, що з організації не може справлятися штраф за ненадання декларації з ПДВ або іншого збору, якщо законодавство з конкретного платежу розмежовує поняття звітності та розрахунку. Аналогічне роз 'яснення наводиться в Постанові Президії № 15356/04. У ньому сказано, що при оцінці платежу по суті, незалежно від його найменування, слід враховувати встановлені в законі поняття про збори та податки. Розгляньмо приклад. У суді розбиралася справа про те, що організація не надала декларацію (розрахунок) за операціями з цінними паперами. За своєю суттю, платежі, пов 'язані з обігом акцій, виступають як збір. Тобто, це внески, сплата яких виступає в якості однієї з умов вчинення державними структурами юридичних дій щодо цієї організації. Зокрема, йдеться про надання певних прав або видачу ліцензій (дозволів). Таким чином, платіж за своєю природою - емісійний збір за операціями з цінними паперами. Ненадання декларації (розрахунку) з його виплати не може виступати як підстава для застосування ст. 119 ПК.


Електронна форма

До чинного законодавства було внесено певні зміни. Відповідно до них, передбачається обов 'язок суб' єкта здавати звітність до контрольного органу в електронній формі. З 2007-го вона ставиться до платників, штат співробітників яких понад 250, а з 2008-го - понад 100 осіб. Даний обов 'язок виконується суб' єктами шляхом відправки відповідних відомостей з використанням каналів телекомунікаційного зв 'язку. Необхідно зазначити, що за ненадання декларації (3-НДФЛ або за іншим обов 'язковим платежем) у належній формі також можуть застосовуватися санкції статті 119 ПК. Роз 'яснення з цього питання присутні в Листі Мінфіну № 15356/04. У документі, зокрема, сказано, що здача звітності (розрахунку) у неналежній формі або невстановленим способом розглядається як невиконання обов 'язку, інкримінованого платнику.

Завдання санкцій

Необхідно сказати, що грошове стягнення за ненадання декларації про доходи, виступає як найважливіший інститут державності. Його ключова мета полягає в забезпеченні реалізації повноважень влади щодо контролю за неухильним дотриманням приписів законодавства, прав та інтересів (стратегічних, економічних, соціальних) всіх учасників правовідносин. Грошове стягнення є різновидом цивільно-правової відповідальності в цілому та індивідуального зокрема. Застосовуючи до порушників санкції, держава забезпечує підтримання правопорядку в конкретній сфері суспільних та економічних взаємодій.

Специфіка правового регулювання

Необхідно сказати, що реалізація повноважень владою щодо встановлення відповідальності за податковими правопорушеннями - її конституційний обов 'язок. Здійснення її неможливе без державного контролю за дотриманням норм, що встановлюють і регламентують порядок суспільних взаємодій у сфері обов 'язкових бюджетних платежів. Для цього існує інститут забезпечення виконання зобов 'язань, інкримінованих суб' єктам, які беруть участь у відповідних правовідносинах.

Дотримання та реалізація законодавства про збори та податки не могло б гарантуватися державою повною мірою, якби при належному виконанні одних норм, виконання інших приписів було суто формальним. Це, в свою чергу, призвело б до часткової або повної втрати ними їх юридичної цінності. У цьому зв 'язку дотримання всіх встановлених законодавством норм в комплексі, а не тільки в рамках структури будь-якого одного, конкретного кодифікованого правового акта, але і в загальній системі всіх діючих нормативних документів, міжнародних в тому числі, дозволить державі сформувати найбільш сприятливі, вигідні умови для інтенсивного та ефективного економічного зростання і вдосконалення всіх осіб, задіяних у сфері податкових відносин.

Ув 'язнення

Податкова відповідальність суб 'єктів, які здійснюють економічну діяльність, має величезне значення для підтримки правопорядку в господарській сфері країни. Вона виступає як ключовий інструмент правового регулювання. Взаємне виконання інкримінованих обов 'язків та реалізація наявних прав усіма суб' єктами податкових правовідносин сприяють формуванню законного суспільства, в якому встановлюється високий рівень основ правопорядку. При цьому зобов 'язання як у загальному, так і приватному сенсі, не повинні ставати для платника рутинною діяльністю, за нездійснення якої передбачаються тільки ті чи інші санкції. Вони повинні стати для нього необхідною реалізацією своїх прав, інтересів і свобод у конституційному сенсі, за допомогою якої формується повноцінне громадянсько-правове суспільство.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.