Бізнес і Економіка

Як обліковуються основні засоби в бухгалтерському обліку

Як обліковуються основні засоби в бухгалтерському обліку

Основними засобами називають матеріальні цінності, які використовуються при виробництві продукції, для виконання різних робіт і послуг, при управлінні компаній протягом періоду, що перевищує 12 місяців, незалежно від їх вартості. І ті предмети, які на момент придбання за вартістю перевищують у сто разів мінімальний рівень місячної оплати праці, і які не залежать від терміну їх корисної служби.   


Основні засоби в бухгалтерському обліку це споруди, будівлі, машини та обладнання, яке використовується для занять основною діяльністю, вимірювальні прилади, обчислювальна техніка, багаторічні посадки, продуктивна худоба, дороги, транспортні засоби та інші основні засоби. А також, надра, ліси, річки, земельні ділянки, як власні, так і орендовані. Всі капітальні вкладення і роботи з поліпшення теж враховуються щорічно у складі основних засобів.

Машини та обладнання і ті предмети, які знаходяться в дорозі, зберігаються на складах як готова продукція, купувалися для продажу в якості товару, здані в монтаж не вважаються основними засобами і на них не нараховується амортизація.


Всі основні засоби в бухгалтерському обліку умовно діляться за своїм призначенням на дві великі групи: виробничі, які безпосередньо беруть участь у роботі підприємства (машини, обладнання, цеху, транспорт) і невиробничі основні засоби, (будівлі, лазні, гуртожиток, їдальні та інше) які не беруть участі в самому процесі виробництва, але впливають на процес виготовлення продукції або виконання робіт підприємством. 

За ступенем використання основні засоби в бухгалтерському обліку поділяються на власні, орендовані, що знаходяться в запасі, на консервації, на реконструкції або на стадії добудови. На облік ставляться основні засоби, які придбані у постачальника, отримані безоплатно в дар, внесені засновником до статутного капіталу та інші надходження.

При надходженні основні засоби в бухгалтерському обліку припадають за первісною вартістю. Це може бути вартість, зазначена постачальником за договором або рахунком-фактурою, але з урахуванням усіх витрат з доставки, монтажу та встановлення обладнання. Якщо основний засіб вноситься засновником до статутного капіталу первісна вартість договірна та відображається в акті приймання-передачі. У разі дарування первісною вартістю вважається ринкова ціна предмета.

 В обліку відображається відновлювальна, ліквідаційна та залишкова вартість основного засобу. Під відновлювальною вартістю розуміють ту вартість, яку необхідно буде заплатити за ринковою ціною при заміні основного засобу на новий, аналогічний у разі його непридатності до використання.

 Залишкова вартість дорівнює різниці між первісною вартістю і сумою зносу. Амортизація в бухгалтерському обліку являє собою рівномірний розподіл вартості основного засобу протягом усього періоду корисного терміну дії. Таким чином, відбувається списання фізичного та морального зносу. На виробництві суму амортизації переносять на собівартість продукції. При здачі податкової декларації суму зносу беруть повністю на вирахування.

  При нарахуванні амортизації для обліку беруть різницю між первісною та ліквідаційною вартістю кошти. Під ліквідаційною вартістю розуміють ту вартість, яку підприємство розраховує отримати після повного його зносу при реалізації або ліквідації основного засобу. Ліквідаційну вартість зручніше вважати рівною нулю для того, щоб уникнути непорозумінь при податкових перевірках. Це обов 'язково необхідно відобразити в обліковій політиці підприємства.  

Щомісяця ведеться бухгалтерський облік амортизації основних засобів на всі основні засоби, які використовуються для роботи підприємства. Починають нарахування зносу з 1 числа місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію основного засобу. Закінчують нарахування амортизації з 1 числа наступного місяця після його вибуття або повного списання його вартості з балансу. Амортизацію нараховують за весь період корисного терміну використання, протягом якого підприємство отримує дохід. Не нараховують амортизацію на землю, надра, пам 'ятники і твори мистецтва, бібліотечні фонди. 

 У податковому обліку є фіксовані процентні ставки амортизації для кожної групи основних засобів. Але кожне підприємство має право самостійно встановлювати корисний термін дії основних засобів і переглядати терміни з урахуванням їх реконструкції та модернізації, але із зазначенням цього в обліковій політиці.


Вибуття основних засобів відбувається при списанні у разі непридатності за актом на списання (ОС-4) і дефектної відомості. Основний засіб можна продати, подарувати, оформивши за договором і відповідними рахунками - фактурами та накладними. Можна внести як внесок у статутний капітал в іншу організацію за актом приймального передачі (ОС-1). Або оформити договори лізингу, оренди.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.