Бізнес і Економіка

Визначення фінансового результату: порядок обліку, бухгалтерські проводки

Визначення фінансового результату: порядок обліку, бухгалтерські проводки

Кожна організація ретельно стежить за таким показником, як фінансовий результат. На основі його аналізу можна зробити висновок про ефективність роботи організації. Визначення фінансового результату проводиться за певною методикою. Порядок обліку доходу та прибутку, бухгалтерські проводки будуть розглянуті далі.

Визначення

Визначення фінансового результату діяльності організації відбувається за певною методикою. Це дозволяє виявити показник ефективності роботи підприємства у звітному періоді. Оцінюється рівень збільшення або зменшення прибутку за певний проміжок часу.


Основою для проведення розрахунків є сума реалізації товарів або послуг, які надає організація. Підсумковий результат залежить також від обсягів майна організації, угод поза реалізацією основних товарів і послуг.

Прибуток (збиток) розраховуються як різниця між сумою реалізаційних та позареалізаційних доходів. При цьому вони являють собою сукупність грошових коштів, отриманих за продаж робіт, товарів або послуг за ринковою ціною. При цьому у вартості не враховують акцизи та ПДВ. Із загальної суми забирають також собівартість. Це витрати, понесені організацією в ході виробництва і реалізації своєї продукції.

У ході визначення фінансових результатів діяльності підприємства визначається динаміка цього показника, а також фактори, які призвели до подібних змін. На цей показник впливає три групи причин:

 1. Прибуток від реалізації.
 2. Позареалізаційні доходи.
 3. Прибуток від реалізації іншого типу.

Прибуток від продажів залежить від обсягу продажів і структури продукції, а також від собівартості і цін на готові товари. Побічно на перераховані показники має вплив якості випущеної продукції, наданих послуг або виконаних робіт. Також має вплив на фінансовий результат ситуація в галузі, зміна цін на ринку збуту. Інфляція відноситься до факторів, що чинять вплив на прибуток.

На суму позареалізаційних витрат впливає наступне:

 • доходи, отримані від пайової участі;
 • здачі в оренду землі або об 'єктів основних засобів;
 • отримані або сплачені пені, штрафи;
 • збиток при списанні безнадійної дебіторської заборгованості;
 • фінансові втрати від стихійних лих;
 • дохід за цінними паперами (акції, облігації) та депозитами;
 • збиток або дохід від проведення фінансових операцій.

На прибуток іншого типу впливають доходи від продажів ТМЦ, основних засобів або нематеріальних активів.


Види результатів діяльності компанії

Розглядаючи визначення та облік фінансових результатів, варто звернути увагу на різновиди подібного показника. Це може бути прибуток або збиток. Якщо після вирахування витрат з доходів організації залишається позитивне число, значить, діяльність компанії була ефективною. Організація отримує прибуток і визнається у звітному періоді беззбитковою. Якщо ж витрати перевищили доходи, це говорить про неправильну організацію основної діяльності. Компанія визнається в збитковій в розглянутому періоді.

Визначення фінансового результату від продажу готової продукції, напівфабрикатів, а також прибуток від інвестиційної діяльності застосовується в ході аналізу господарського стану організації. Цей показник застосовується при розрахунку наступних коефіцієнтів:

 • коефіцієнт зміни чистого прибутку;
 • показники рентабельності;
 • аналіз операційних витрат;
 • дослідження в галузі управління активами;
 • показники обслуговування боргу;
 • ліквідність;
 • ринкові показники.

Визначення фінансового результату діяльності організації проводиться з певною періодичністю. Ця інформація цікава власникам, управлінцям компанії, а також потенційним і реальним інвесторам.

У товарному виробництві однією з головних категорій є дохід. Він безпосередньо бере участь у формуванні прибутку. З доходу віднімають суму витрат, витрачених для його отримання. В результаті виходить прибуток. На цей процес впливає цілий ряд факторів і складних процесів, наприклад, політика розподілу ВВП, соціальні причини тощо.

 • Оціночна. При використанні відносних або абсолютних показників прибутку можна оцінити, чи ефективно спрацювала компанія в звітному періоді. Також за допомогою подібних методик визначають інші аспекти діяльності організації. Це, наприклад, можуть бути рентабельність застосування трудових, матеріальних або виробничих ресурсів, продуктивність праці та інше.
 • Стимулююча. За показником прибутку визначається, наскільки співробітники організації задоволені власною діяльністю, чи можуть вони задовольнити власні соціальні потреби в ході виконання поставлених перед ними завдань. За наявності чистого нерозподіленого прибутку організація може займатися благодійною діяльністю, виплачувати дивіденди своїм акціонерам. З прибутку проводиться фінансування розширення діяльності організації, впроваджуються інноваційні технології, проводяться розробки виробничих методик і технологій.

Крім того, варто відзначити, що від показника чистого прибутку багато в чому залежить вартість компанії. Це безпосередньо впливає на її добробут, ведення конкурентної боротьби на ринку. Тому визначення фінансового результату підприємства проводиться на різних стадіях виробництва. При виявленні негативних, стримуючих розвиток факторів їх усувають. Для цього розробляють комплексні заходи, спрямовані на підвищення кількості чистого прибутку.

Принцип розрахунку

В ході визначення та аналізу фінансових результатів оцінюється не тільки дохід і чистий прибуток, але і їх структура. Це важлива робота, яка проводиться при оцінці фінансової стабільності, рентабельності підприємства. Дохід є збірним показником. Він вбирає в себе результати роботи в різних сферах діяльності компанії (основна, фінансова, інвестиційна).

Щоб розрахувати показник чистого прибутку, потрібно визначити кілька проміжних видів доходу.


Так, валовий прибуток виходить, якщо з виручки від реалізації продукції відняти собівартість. Також попередньо з виручки забирають акцизи і ПДВ. В результаті виходить прибуток або збиток.

Якщо з валового доходу відняти комерційні та управлінські витрати, вийде прибуток або збиток від продажів. Це дозволяє визначити, на якому етапі на фінансовий результат вплинули сприятливіше або несприятливі фактори.

Далі до отриманого результату додають доходи, отримані від участі в інших організаціях, відсотки до отримання, інші доходи. Від цього значення віднімається сума відсотків до сплати, а також інші витрати. В результаті виходить прибуток, сформований до оподаткування. Це обов 'язковий етап, який не можна пропустити в ході визначення фінансових результатів організації.

Коли з отриманого результату буде виплачено податок на прибуток, а також постійні податкові зобов 'язання, виходить чистий прибуток. Це і є кінцевий фінансовий результат організації.

Далі чистий дохід компанія розподіляє відповідно до своїх потреб. З цих коштів формується резервний фонд, виплачуються дивіденди, проводиться фінансування розвитку підприємства.


Джерела інформації для формування звіту

В ході визначення фінансових результатів діяльності компанії проводиться ряд процедур в області бухгалтерського обліку. Цей показник характеризується безліччю критеріїв.

Наприклад, це може бути коефіцієнт зміни власних коштів, борги перед кредиторами, заборгованість дебіторів тощо. У бухгалтерському обліку вся необхідна інформація відображається на рахунках. Вона дозволяє отримати точні дані для складання звіту. Інформація узагальнюється, що дозволяє організувати облік правильно. Основними рахунками є:

 • 90 - "Продажі". Він використовується для зведення всієї інформації про доходи і витрати до єдиного показника. У підсумку надається сума собівартості готової продукції та прибутку від її продажу. Тут подається інформація про куплене обладнання, товари, послуги зв 'язку, транспортування. Також сюди відносять суми прибутку від участі в статутному капіталі інших компаній.
 • 91 - "Інші витрати і прибуток". На цьому рахунку відображаються дані про доходи і витрати компанії за певний часовий проміжок.
 • 94 - "Недостача, витрати, що виникають при псуванні матеріальних цінностей". Тут відображається інформація про втрати, в тому числі грошові, які пов 'язані з псуванням майна. Ці дані можуть бути виявлені і відображені на рахунку в процесі зберігання, продажу, виготовлення продукції. Сюди не відносять збитки, що стали наслідком стихійного лиха (відбиваються на рахунку 99).
 • 96 - "Резерви майбутніх періодів". Надає дані про суму зарезервованих коштів, у тому числі на виробництво та реалізацію. Це, наприклад, можуть бути витрати на проведення техобслуговування або ремонту обладнання, інших об 'єктів основних засобів, а також виплати премії за вислугу років, відпускні нарахування, виробничі витрати та інше.
 • 97 - "Витрати майбутніх періодів". Це дані про витрати, які відбулися у звітному періоді, але будуть віднесені до майбутніх періодів. Наприклад, на цьому рахунку відображається сума витрат на підготовку виробництва, ремонт основних засобів, проведення заходів з охорони навколишнього середовища та інше.
 • 98 - "Прибуток майбутнього періоду". Узагальнюються всі суми прибутку, яка була отримана у звітному періоді, але вимагає віднесення на майбутній період.

На перерахованих рахунках проводиться облік продажів і визначення фінансового результату. У деяких з них є субрахунки. Це також враховують під час складання звітності.

Субрахунки для формування звіту

У бухгалтерському обліку визначення фінансових результатів проводиться за допомогою узагальнення інформації не тільки на основних рахунках, а й на субрахунках. Так, в ході подібної роботи враховують такі дані:

 • 90/1 - "Прибуток".
 • 90/2 - "Собівартість реалізації".
 • 90/3 - "Сума ПДВ".
 • 90/4 - "Акциз".
 • 90/5 - "Мита на експорт". Цей рахунок застосовується організаціями, які експортують продукцію за кордон. У них передбачається представлена стаття витрат.
 • 90/9 - "Дохід (збиток) від діяльності організації".
 • 91/1 - "Інший прибуток".
 • 91/2 - "Інші витрати".
 • 91/9 - "Сальдо витрат і доходів".

Визначення фінансових результатів діяльності підприємства за отриманою за допомогою рахунків інформацією, має ряд нюансів. Співробітник, зайнятий складанням звіту, повинен звернути на них увагу.


Деякі нюанси отримання інформації для звітності

Визначення фінансових результатів від реалізації та іншої господарської діяльності організації має низку особливостей. Їх відображають відповідно до встановленої методики. Бухгалтерія повинна виконати правильно відповідні проводки. Визначення фінансового результату відбувається шляхом узагальнення інформації, отриманої з відповідних рахунків. Для цього бухгалтер повинен врахувати виручку, для чого робиться запис по Дт 62 і Кт 90/1. При використанні цієї проводки відображається розмір прибутку від продажу готової продукції або від наданих послуг.

Далі виконується інша проводка. Потрібно списати собівартість продукції. Для цього бухгалтер робить проводку по Дт 90/2 і Кт 41 (45, 20, 43).

При визначенні інших витрат і доходів оцінюють надходження, які можуть бути пов 'язані з:

 • оплатою за застосування активів організації протягом певного часу;
 • наданням певних прав за відповідну винагороду;
 • участю у статутному капіталі інших компаній;
 • списанням або продажем об 'єктів основних фондів;
 • проведення комерційних операцій з тарою;
 • інше.

У дебеті 91 рахунки відображають витрати, які стосуються оплати за надання в тимчасове користування активів організації, витрати за кредитами, а також за утримання виробничих потужностей.

За дебетом 94 рахунки відображається недостача, яка виникла через втрату або псування матеріальних цінностей. При цьому відображається реальна собівартість таких цінностей. Але при цьому з суми, відображеної на цьому рахунку, віднімається сума амортизації. Якщо цінності були зіпсовані частково, сума збитку також відбивається на цьому рахунку.


За кредитом 94 рахунки враховують недостачі або пошкодження матеріальних цінностей. Тут також відображають природні збитки, зазначені в договорі. Якщо ж сума виявилася більшою, ніж було передбачено нормою, то їх фіксують за рахунком 73. Якщо винних немає, то збиток відображається за рахунком 91.

Звіт про фінансові результати

Існує певний порядок визначення фінансового результату. Організація складає спеціальний документ за встановленою формою. Він називається звітом про фінансові результати. Найчастіше він складається на один рік. Деякі компанії складають звіт на півроку або квартал. Існує певна методика щодо заповнення форми та визначення фінансового результату.

У рядку 2110 "Виручка від реалізації" зазначається кінцева сума прибутку від основних видів діяльності організації. Критеріями при визначенні її величини виступають величина доходу від реалізації товарів, робіт або послуг. Так, наприклад, якщо компанія здає основні засоби в оренду, ця діяльність є основною, то прибуток, отриманий таким способом, відображається в рядку "Виручка". В іншому випадку ця сума повинна бути відображена в рядку про інші доходи.

У рядку 2110 вказується собівартість продажів. Сюди включені витрати, які стосуються прибутку від основної діяльності. Це витрати, понесені у звітному періоді, на виробництво готової продукції.

До управлінських витрат (рядок 2220) належать витрати на оплату праці керівників. Також тут відображають суми податків, інших відрахувань. Якщо компанія надає послуги, не займаючись виробництвом, потрібно відображати подібні витрати в рядку загальногосподарських витрат. При цьому в рядку 2220 сума загальногосподарських витрат може не зазначатися взагалі.

Інші доходи компанії

У процесі визначення фінансового результату відображають й інші види доходів. Так, у рядку 2310 бухгалтерської звітності зазначають суми, отримані від участі у статутному капіталі інших виробництв. Для деяких компаній акціонерна діяльність є основною. Тому суми дивідендів, отриманих від володіння цінними паперами, такі організації повинні відображати у графі 2110.

Доходи від іншої інвестиційної діяльності відображаються в рядку 2320. Тут фіксують суми відсотків, отриманих компанією за своїми депозитами, а також борговими зобов 'язаннями, векселями тощо. Якщо інвестиційна діяльність є для компанії основною, дохід від неї вказується також у рядку 2110.

Якщо компанія має інший вид прибутку, який не потрапив до жодного з рядків звіту, така сума відображається в рядку 2340. Це, наприклад, можуть бути пені, штрафи, які сплачують сторонні суб 'єкти на користь організації. Також сюди відносять дохід від продажу об 'єктів основних фондів, спред (курсова різниця), інші доходи.

Інші витрати

У ході визначення фінансового результату важливо правильно відносити витрати і доходи за статтями відповідно до особливостей їх виникнення. Крім витрат, зазначених вище, в компанії можуть утворюватися витрати на сплату відсотків. Такі суми відображаються у рядку 2330 звіту про фінансові результати. Тут потрібно відображати заборгованість компанії, крім витрат, врахованих у вартості інвестиційних активів.

Якщо до жодного рядка не можна віднести виниклу у звітному періоді групу витрат, її відображають у графі 2350. Це інші витрати, які мають специфічну сферу виникнення.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.