Бізнес і Економіка

Трудомісткість. Формула розрахунку

Трудомісткість. Формула розрахунку

Трудомісткість належить до ключових економічних показників і дозволяє дати оцінку ефективності використання робочого часу при виробництві товарів або послуг, а також при виконанні будь-яких робіт. Цей коефіцієнт говорить про те, скільки праці потрібно витратити для виготовлення однієї одиниці продукції.


З трудомісткістю тісно пов 'язане поняття продуктивності праці. Цей термін має ще одну назву - вироблення. Існує пропорційна залежність між цими двома показниками. Чим більша трудомісткість виготовлення товарів, тим нижча продуктивність праці на такому підприємстві, і навпаки.


Розрахунок коефіцієнта трудомісткості праці та його продуктивності проводиться головним чином при складанні виробничого плану на наступний звітний період, для обґрунтування бізнес-плану, а також для того щоб проаналізувати, наскільки ефективно використовується робоча сила. На величину трудомісткості впливає безліч різних причин, але серед них можна виділити основні: рівень кваліфікації персоналу, ступінь технічного оснащення виробництва, складність виготовлення товарів, ступінь автоматизації та умови праці. Тепер перейдемо до того, як визначається трудомісткість. Формула розрахунку цього коефіцієнта має такий вигляд:

T = Рв/Кп, де

T - трудомісткість виготовлення одного товару;

Рв - робочий час, витрачений на виробництво даної кількості товарів (надання послуг);

Кп - кількість виготовлених товарів (наданих послуг, виконаних робіт).

Розрахунок трудомісткості зручно виконувати в такому порядку:


1. Спочатку визначається кількість часу, який було відпрацьовано робітниками підприємства за розрахунковий період. Джерелом даних для підрахунку фактичних витрат часу може послужити первинна бухгалтерська документація, зокрема, табеля обліку відпрацьованого часу по кожній ділянці або цеху. На основі цих даних зручно підраховувати загальну суму людино-годин за календарний період по всіх ділянках підприємства.

2. Тепер розрахуємо величину вартості вироблених у звітному періоді товарів. Для цього знову скористаємося первинними обліковими документами. Тип документа залежить від специфіки самого підприємства. Після цього розраховується відношення величини витрат часу, вираженої в людино-годинах, до вартості вироблених підприємством товарів. Результат розрахунку і буде шуканим коефіцієнтом трудомісткості продукції.

3. Після розрахунку коефіцієнта робота не закінчується. Адже отримані дані потрібно тепер проаналізувати. Для цього порівнюють результати розрахунку (фактичну трудомісткість) з плановими величинами. Потім виявляють фактори, які призвели до виникнення відхилень, аналізують їх і роблять необхідні висновки. Такими факторами можуть бути зміна якості напівфабрикатів або сировини, кваліфікації персоналу та інші причини.

Залежно від характеру трудових витрат можна виділити такі види трудомісткості: фактична, нормативна і планова. Оскільки назва кожного виду говорить сама себе, ми не буде їх детально розглядати.

Залежно від того, що включається до складу витрат, трудомісткість буває декількох видів. Розгляньмо кожен з них.

  • Технологічна трудомісткість. Формула розрахунку включає працю тільки тих працівників, які безпосередньо виготовляють товари:

Ттехн = Тповр + Тсдел., де

Тповр - витрати праці робітників-почасників;


Затрати праці робітників-здільників.

  • Трудомісткість обслуговування. Цей показник враховує робочий час співробітників, які обслуговують виробництво.
  • Виробнича трудомісткість, формула якої виглядає наступним чином:

Тпр. = Ттехн. + Тобсл, де

Ттехн - технологічна трудомісткість;

Тобсл. - Трудомісткість обслуговування.

  • Трудомісткість управління. Вона включає працю фахівців, технічних працівників, керівників тощо.
  • Повна трудомісткість, формула якої має вигляд:

Тпол. = Ттехн. + Тобсл. + Тупр., де


Тупр. - трудомісткість управління.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.