Бізнес і Економіка

Термін окупності: значення та загальні принципи розрахунку

Термін окупності: значення та загальні принципи розрахунку

При прийнятті рішення про вкладення в проект потенційні інвестори оцінюють сукупність факторів. Це і ситуація на інвестиційному та фінансовому ринку, і досвід інвестора в конкретній області, і геополітична обстановка в регіоні, і багато іншого. Один з важливих показників - це термін окупності. Він становить період, протягом якого чистий прибуток прийме позитивне значення. Іншими словами, він показує час, за який окупляться початкові вкладення. Точкою відліку вважається або фактичний початок ведення операцій, або момент початкового інвестування. Зрозуміло, кожен інвестор зацікавлений в тому, щоб термін окупності проекту був якомога коротшим. Однак цей параметр повинен розглядатися в комплексі з такими показниками, як, наприклад, рівень ризику. Для проектів з високим рівнем ризику термін окупності повинен бути коротшим, адже інвестор ризикує не тільки власними, а й позиковими коштами. Особливо важливо, щоб цей період був невеликий, якщо спочатку обмежені кошти спрямовуються, наприклад, на модернізацію застарілого виробництва.


Визначення розрахункового періоду окупності, тобто досягнення точки беззбитковості, не є трудомістким процесом, і в цьому велика перевага такого методу оцінки інвестиційної привабливості проекту. Однак він не враховує розподіл вкладених коштів і багато інших факторів, що не дозволяє з високим ступенем точності оцінити рентабельність. Тим не менш, при первинній оцінці привабливості декількох проектів вони часто зіставляються саме за періодом окупності.


В економіці радянського часу використовувався термін "термін окупності капітальних вкладень", тобто період, за який досягається ефект від виробничих витрат. Цим ефектом може бути прибуток, а також зниження собівартості, якщо розглядається окремо взяте підприємство. Застосуємо цей термін і до галузі промисловості, і до країни в цілому, тоді під ефектом розуміється приріст національного доходу. Ефективність же проекту визначається, виходячи з того, дотриманий нормативний період окупності чи ні.

Яким чином розраховується термін окупності аналізованого проекту? В даний час існує кілька підходів. Вибір залежить від того, чи однаковий обсяг грошових надходжень від проекту по роках, а також від того, чи враховується при розрахунку змінюється вартість грошових коштів.

1. Найпростіший випадок - коли передбачається, що надходження від реалізації інвестиційного проекту будуть однакові за всі майбутні роки. Тоді термін окупності (скорочено PP, від англійського Payback Period) розраховується за простою формулою PP = I/CF. Тут I - сукупний обсяг вкладень, а CF - середньорічні надходження.

2. Поетапний спосіб обчислення застосовується при нерівномірних грошових надходженнях від проекту. Принцип розрахунку той же, однак окремо підраховується загальна кількість періодів і надходження.

3. Якщо беруть до уваги зміну вартості грошей за роки реалізації проекту, то говорять про дисконтований термін окупності. Дисконтуванням називається обчислення поточної вартості коштів, які імовірно будуть отримані в майбутньому. Розрахунок при цьому проводиться з урахуванням ставки дисконтування, яка визначається на підставі безризикової ставки з подальшим урахуванням всіх ризиків. Ставка дисконтування також може розраховуватися на підставі внутрішньої норми рентабельності, відсотка за позиковим капіталом тощо.

Узагальнимо сказане: термін окупності виступає важливим критерієм, що допомагає швидко зіставити інвестиційну привабливість декількох проектів, проте не може бути достовірним показником рентабельності та надійності вкладень.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.