Бізнес і Економіка

Технологічна підготовка виробництва: методи, цілі та завдання

Технологічна підготовка виробництва: методи, цілі та завдання

Важливим моментом запуску виробництва є підготовка підприємства до випуску нових виробів. Для цього в кожній країні розроблені системи з підготовки підприємств до запуску нових виробничих ліній і відповідності проведених технологічних змін певним встановленим стандартам.

Що таке технологічна підготовка виробництва на підприємстві (ТПП)?

Це комплекс заходів, який забезпечує готовність підприємства з точки зору технологій до випуску нової продукції. Це технологічні, організаційні, господарські, наукові та проектно-конструкторські роботи із запуску виробництва нових виробів або освоєння новітніх технологій.


Технічна і технологічна підготовка виробництва є дуже важливими ланками при запуску нової товарної лінії. При цьому ТПП є складовою частиною технічної підготовки.

На даному етапі керівництво підприємства визначає, за рахунок яких технологій і ресурсів буде виготовляти нові вироби, а також здійснює розрахунок собівартості однієї одиниці продукції.

Результат ТПП виражається в готовності підприємства до випуску продукції певної якості у встановлені терміни, в необхідному обсязі і при певних витратах. Комплекс заходів та їх кількість залежить від технічної та технологічної оснащеності компанії, складності та призначення кінцевих виробів. Технологічна готовність - це повний комплект документів і засобів техоснащення, які потрібні для випуску нових виробів.

Робота з документацією ТПП

Робота з документацією ТПП відбувається в 3 етапи: розробка техзавдання, технічного та робочого проекту.

При виробленні техзавдання необхідно провести аналіз наявних організаційно-технічних засобів, виробити ідеї та пропозиції щодо порядків організації, планування та управління процесом.

Технічний проект - це загальна поетапна схема підготовки виробничого процесу, готовність всіх служб до запуску у виробництво нових виробів, вироблення основних положень проведених з організації робіт, приведення до загальних стандартів документації (форми документів), розробка техзавдання з автоматизації основних вузлів ТПП.


Робочий проект - це інформаційна складова ТПП: посадові інструкції, загальні положення, документи та стандартизація виробничих процесів, підготовка та введення в дію документації щодо вирішення завдань ЕВМ.

Технологічні процеси на підприємстві (ТП)

ТП - це сукупність методів випуску виробу за допомогою зміни його конструкції, стану, властивостей, форми, розмірів, взятих для використання сировини, матеріалів та/або заготовок.

Підготовка до ТПП ведеться у двох напрямках: в рамках впровадження нової продукції і з метою поліпшення вже наявного процесу виробництва, який не буде пов 'язаний зі змінами конструкції виробів, що випускаються. У кожному напрямку вирішуються свої завдання і проводиться певний перелік робіт. Все це залежить від продукції, що випускається, і обраного виробничого процесу.

Для розробки технологічних процесів на підприємстві є спеціальна служба - відділ головного технолога. Проводяться ці роботи для виготовлення або ремонту тих виробів, які вже пройшли перевірку на технологічність.

Технологічність

Це ряд параметрів конструкції виробу, які перевіряються на можливість оптимізації витрат праці, матеріалів і часу при ТПП, випуску і користування виробом, його ремонту в порівнянні з аналогічними показниками однотипної продукції при збереженні заданих параметрів якості в певних умовах виробництва, використання і ремонту.

Інформація за рівнем технологічності необхідна для того, щоб оптимізувати прийняті рішення на наступних етапах:

 • розробки конструкторської документації;
 • визначення планів з початку випуску тієї чи іншої продукції;
 • аналізу ТПП;
 • розробки плану заходів для підвищення рівня технологічності та ефективності виробництва і експлуатації виробів.

До числа показників, які беруть участь в оцінці технологічності конструкції, належать:


 • трудомісткість;
 • питома матеріаломісткість;
 • собівартість;
 • терміни технічного супроводу.

При оцінці технологічності рекомендується використовувати мінімально достатній набір показників. Методика оцінки та показники, а також кількісні результати визначаються залежно від продукції:

 • її виду;
 • ступеня новизни;
 • складності та умов виробництва;
 • техобслуговування та ремонту;
 • планованих обсягів партій, що випускаються;
 • перспектив на майбутнє;
 • типу виробництва;
 • рівня відпрацювання виробничого процесу конструкції виробу.

Перевірка конструкції виробленої продукції на технологічність повинна відповідати на ряд наступних питань:

 1. Зниження собівартості і трудовитрат з випуску.
 2. Зниження собівартості і трудовитрат з технічного обслуговування.
 3. Зниження матеріаломісткості виробництва - кількість затрачуваного металу, палива, енергетичних ресурсів, а також монтаж і ремонт на території замовника.

Зниження собівартості і трудовитрат

Цьому сприяють впровадження нових виробів у серійний випуск шляхом стандартизації та уніфікації виробничих та інших процесів, скорочення номенклатури складових частин конструкції та використовуваних матеріалів, впровадження високоефективних і маловідходних технологій, стандартизації технічного оснащення організації, розробки найбільш оптимального рівня механізації та автоматизації.

Зниження матеріаломісткості

Роботи зі зниження матеріаломісткості виробленої продукції можна розбити на наступні складові частини:

 • використання найбільш відповідних марок і видів матеріалів, варіантів отримання найбільш ефективних заготовок, способів підвищення міцності окремих складових конструкції;
 • використання сучасних і найбільш ефективних рішень, які спрямовані на підвищення ресурсу виробів, що випускаються, а також на застосування безвідходних та/або маловідходних технологічних процесів;
 • використання розумного компонування виробів з метою зниження витрат, що витрачаються на виробництво матеріалів.

У ході ТПП виділяється два види технологічності конструкції:


 1. Виробнича - покликана скоротити часові та матеріальні витрати на підготовку, і часові рамки виробничого циклу.
 2. Експлуатаційна - необхідна для скорочення тимчасових і матеріальних витрат на техобслуговування та ремонт продукції.

Оцінка технологічності конструкції готового виробу відбувається за двома видами характеристик: якісні та кількісні.

Мета ТПП

Технології та їх процеси опрацьовуються для виробництва кожного конкретного виробу, і для виготовлення виробів, що стали традиційними для організації. Мета технологічної підготовки виробництва полягає в тому, щоб підвищити технічний рівень організації і товару, знизити собівартість виробництва, а також поліпшити умови роботи для персоналу. ТПП використовується в рамках заходів щодо захисту навколишнього середовища від наслідків виробництва.

Завдання ТПП

Необхідно виконати такі завдання технологічної підготовки виробництва:

 1. Провести аналіз технологічності нових виробів, що випускаються.
 2. Провести аналіз вже наявних технологій, парку обладнання, технологічних ліній і виробничої потужності на підприємстві.
 3. Провести аналіз використовуваних технологічних процесів і налаштувати вже існуючі або розробити нові технології під випуск виробів.
 4. Впровадити нестандартне для організації технологічне обладнання, інструменти.
 5. Визначити норми за різними видами матеріально-технічних ресурсів.
 6. Спроектувати і впровадити при необхідності нові ділянки виробництва.
 7. Укласти договори з новими постачальниками необхідних ресурсів.
 8. Визначити нормативи виробничих процесів.
 9. Розробити плани з випуску нової продукції, а також з оперативного управління ТПП.

Етапи ТПП

Можна виділити 3 основні етапи технологічної підготовки виробництва:

 • Розробка програми виробництва дослідного зразка.
 • Підготовка підприємства до випуску дослідно-промислової партії.
 • Підготовка і супровід випуску нової продукції в промисловому масштабі.

Будь-яка ТПП починається з визначення маршрутної технології - тобто послідовності виконуваних операцій і впровадження в роботу по цехах для кожної конкретної групи обладнання. Поряд з цим відбувається вибір інструменту і техоснастки, розрахунки тимчасових норм і встановлення розряду проведених робіт для визначення спеціальності та рівня кваліфікації персоналу.


При індивідуальному та дрібносерійному виробництвах, а також на підприємствах з відносно простими методами розробки технологій, ТПП обмежується розробкою маршрутної технології (МТ). На великих підприємствах опрацьовуються ще й поопераційні.

При розгляді варіантів МТ вибирається найбільш оптимальна шляхом зіставлення всіх показників і порівняння собівартості кінцевої продукції, проведених робіт на різних етапах виробництва і техобслуговування. Тобто визначаються типові техпроцеси, які в свою чергу покликані скоротити число технологічних операцій і встановити уніфіковані способи виробництва, обробки однакових виробів, що призводить до скорочення витрат.

Для розробки нових процесів на підприємстві необхідно пройти ряд наступних етапів, що складе основи організації технологічної підготовки виробництва:

 • визначити технологічний маршрут обробки виробленої продукції певної групи;
 • вибрати поопераційний процес (якщо необхідно);
 • визначити та впровадити способи обробки окремих складових частин продукції.

При ТПП також необхідно провести опрацювання проектів, провести і налагодити обладнання, техоснастку. Це досить складна, трудо- і ресурсозатратна робота. На великих підприємствах з технологічно складним виробництвом, запуск нового виробу супроводжується реконструкцією та переоснащенням новим обладнанням і технологіями.

Проводячи ТПП, обов 'язково потрібно враховувати матеріальну та організаційну готовність компанії до нового виду продукції. Матеріальна підготовка включає в себе консолідацію ресурсів, придбання і запуск нового обладнання та виробничих ліній, виробництво та/або придбання нових інструментів та інших технічних засобів, а також сировини, матеріалів, заготовок і багато чого іншого. Простіше кажучи, матеріально-технічне оснащення організації всіма необхідними ресурсами для початку випуску нової продукції. Організаційна підготовка підприємства - це підвищення ефективності трудового та виробничого процесів, а також адаптація всіх служб під випуск нових виробів, використання технологій та обладнання.


ЕСТПП

У структурі стандартів технологічної підготовки виробництва варто відзначити міждержавні стандарти ТПП, такі як:

 • СРПП - система розробки та постановки продукції на виробництво.
 • ЕСКД - єдина система конструкторської документації.
 • ЕСТД - єдина система технологічної документації.
 • САПР - система автоматизованого проектування.

Особливе місце серед цих стандартів ТПП відведено стандартизації технічної документації.

Управління технологічною підготовкою виробництва відбувається якраз шляхом слідування розробленим, узагальненим єдиним стандартам і правилам, а також іншим нормативним документам.

Ефективної стандартизації домагаються наступними методами:

 1. Скорочення та відмови від витрат з переоформлення документів у процесі їх передачі на інші організації та підприємства.
 2. Приведення текстових та графічних документів до більш простих форм, що відповідає цій процедурі скорочення витрат на їх підготовку та застосування.
 3. Введення уніфікованих документів і документообігу, розширення їх використання в процесі конструювання, розробки нових технологічних рішень, підготовки та впровадження обладнання, інструментів, технічної оснащення.
 4. Сучасних методів обліку обчислювальної техніки, яка застосовується при виготовленні та обробці всього потоку документів організації.
 5. Роботою над підвищенням якості розробок з технічної документації.

Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЕСТПП) - це система організації та управління процесом ТПП, визначена державними стандартами, яка передбачає використання сучасних технологій, технологічного оснащення необхідним обладнанням, засобами механізації та автоматизації процесів виробництва, управлінських та інженерно-технічних процесів.

ЕСТПП - це загальноприйнятий системоутворюючий підхід для підприємств до визначення методів і засобів ТПП, їх застосування, а також до освоєння технологій випуску готової продукції за мінімальні терміни, при невеликих матеріальних і трудових витратах на кожній стадії, включаючи тестові зразки. Це призводить до створення гнучкого виробництва, яке дозволить безперервно вдосконалювати технічні процеси або швидко переналадити їх під випуск нових видів виробів.

Комплекс єдиної системи технологічної підготовки виробництва підрозділюється на 5 складових:

 1. Група 1 (підготовча): загальні стандарти, терміни, основні вимоги, порядок оцінки ТПП.
 2. Група 2: стандарти підприємства - включають правила підприємства і правила з управління ТПП, стадії розробки документації, формування організаційних структур по підприємству, автоматизації, правила організації господарської та організаційної діяльності підприємства.
 3. Група 3: стандарти по продукції - визначають технологічність виробленого виробу в цілому, за видами продукції, етапами розробки, показники технологічності виробництва і порядок вибору цих показників, порядок впровадження контролю конструкторської документації.
 4. Група 4: стандарти виробничих процесів - порядок вироблення та імплементації технологій виробництва, засобів оснащення виробництва технологіями, вибір і впровадження обладнання, засобів контролю, процесів механізації та автоматизації виробництва.
 5. Група 5: стандарти з механізації та автоматизації - правила використання технічних засобів і механізації/автоматизації проведених робіт, вирішення новопризначених завдань, з інформаційного, математичного і технічного оснащення, визначення об 'єктів і черги впровадження автоматизації та вирішення поставлених завдань.
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.