Бізнес і Економіка

Розрахунок рентабельності інвестицій: формула

Розрахунок рентабельності інвестицій: формула

Роль інвестиційних вкладень для макроекономічної системи складно переоцінити. Вони зачіпають багато сфер життєдіяльності суспільства, незалежно від об 'єкта інвестування. Однак мета будь-якого інвестора - отримання економічного результату, тобто прибутку, тому для оцінки можливості отримання доходу від інвестиційної діяльності використовують показники рентабельності інвестицій. Вони відображають можливий обсяг прибутку, який отримає інвестор, і терміни окупності вкладених активів.

Оцінка інвестиційної привабливості

Перш ніж оцінювати ефективність проекту, інвестори вивчають привабливість об 'єкта інвестування. Для цього використовують такі методи:


 • метод аналізу фінансового стану (оцінюється фінансова стійкість, ліквідність активів, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості, рентабельність виробництва);
 • метод економічного аналізу діяльності (проводиться оцінка стану виробничих фондів, рівень їх завантаження та ступінь зносу, вивчають ділову активність підприємства, організацію бізнес-процесів, ефективність використання людського капіталу, кваліфікацію персоналу);
 • метод оцінки прибутковості та ризику господарської діяльності (проводять аналіз інвестиційних ризиків).

Метою оцінки привабливості інвестиційного проекту є визначення співвідношення прибутковості з ризиками.

Ефективність інвестицій

Оцінка ефективності інвестицій - найважливіший етап у процесі прийняття рішення про те, чи варто вкладати кошти в конкретний проект. Оскільки інвестиційна діяльність зачіпає всі сфери життя макроекономічної системи, то й ефективність вкладень слід розглядати з різних сторін. Чим більший проект, тим більше параметрів ефективності слід враховувати: економічну, комерційну, технічну, соціальну, екологічну та бюджетну. Зрозуміло, для інвестора першорядне значення має економічна ефективність.

Економічна оцінка прибутковості інвестицій

Економічна оцінка рентабельності інвестицій включає в себе:

 • аналіз виробничих потужностей об 'єкта інвестування;
 • аналіз рівня технічного зносу основних засобів і необхідності модернізації;
 • аналіз ефективності виробничих процесів та автоматизації;
 • аналіз застосування наукових розробок, ноу-хау;
 • аналіз ефективності використання праці, в тому числі чисельність працюючих та їх кваліфікація, соціальний клімат у колективі, наявність соціальних пільг для працівників.

Інвестиційна діяльність пов 'язана з ризиками, а економічний аналіз рентабельності інвестицій дозволяє досконально вивчити можливі ризики і спрогнозувати кінцевий результат від вкладень.

Для оцінки прибутковості інвестицій використовують статичні та динамічні показники.

Статичні показники ефективності інвестицій

Ця група показників дозволяє оцінити прибутковість проекту в цілому і в кожен конкретний момент часу. До них належать:


 • Термін окупності вкладень, ілюструючий період часу, за який вкладені активи повернуться до інвестора в повному обсязі.
 • Коефіцієнт рентабельності вкладень (ARR), який демонструє співвідношення фінансових інвестицій до загального обсягу вкладених у проект коштів.
 • Чисті фінансові інвестиції - обсяг грошових активів, отриманих в якості інвестицій за вирахуванням витрат на податки, сировину і матеріали.

Розрахунок рентабельності інвестицій на основі статичних показників досить простий, проте не враховує багато ризиків і не дає можливості реально оцінити прибутковість вкладень.

Динамічні показники ефективності інвестицій

Дана група показників дозволяє стежити за динамікою ефективності проекту і дає можливість прогнозувати прибутковість вкладень. До динамічних показників відносяться:

 • Наведена чиста вартість проекту (NPV), яка відображає чистий дохід від проекту за період.
 • Індекс прибутковості вкладень (PI), показує співвідношення чистої приведеної вартості до загального обсягу вкладень.
 • Внутрішня норма прибутковості (IRR), яка дозволяє визначити граничний рівень прибутковості проекту.

При розрахунку динамічним методом враховують ставку банківського депозиту і середньозважену вартість капіталу. Якщо відсотки за банківським вкладом вищі, ніж очікувана прибутковість проекту, то вкладати гроші в проект не має сенсу, оскільки інвестиційні ризики завжди вищі, ніж за депозитом.

Поняття рентабельності

Показник рентабельності інвестицій відображає рівень прибутковості вкладених коштів. Він дозволяє оцінити, наскільки ефективно були освоєні вкладені в проект кошти. Його визначають як відношення чистого прибутку, отриманого в процесі господарської діяльності, до суми вкладених у цей проект коштів. Завдяки своїй універсальності показник рентабельності широко застосовується при оцінці ефективності виробництва в цілому, окремих видів продукції та інвестиційних проектів.

Розрахунок рентабельності вкладень

Формула рентабельності інвестицій (ROI) має такий вигляд:

ROI = (Прибуток від інвестицій - Вартість інвестицій )/Вартість інвестицій * 100.

Цей показник допомагає оцінити, наскільки ефективно були освоєні вкладені в проект кошти.


Для оцінки прибутковості проекту за повний цикл його життя використовують також коефіцієнт рентабельності інвестицій (ARR). Цей показник часто застосовують для оцінки доцільності інвестування в конкретний об 'єкт і для порівняльного аналізу інвестиційних проектів.

ARR = Середньорічний чистий прибуток/1 ст.1 2 (Сума інвестицій-Ліквідаційна вартість проекту).

Відносна прибутковість вкладень розраховується через показник індексу рентабельності інвестицій (PI):

PI = NPV/Сума інвестицій.

Цей показник відображає рівень доходу на кожен вкладений рубль інвестицій. Якщо індекс менше одиниці, інвестиції в проект недоцільні.


Точнішим показником є дисконтований індекс рентабельності вкладень. Дисконтування застосовують для довгострокових проектів, вкладення в які мають розбіг у часі.

Оцінка прибутковості проекту

Важливо проводити оцінку рентабельності вкладень на всіх етапах існування інвестиційного проекту: перед тим як вкласти кошти, при порівнянні альтернатив, в процесі реалізації проекту і по його завершенні.

Якщо показник рентабельність інвестицій проекту більше одиниці, то вкладені активи окупляться і принесуть прибуток інвестору. Якщо показник дорівнює одиниці, слід провести більш глибокий аналіз ефективності проекту, щоб прийняти рішення про інвестування. Якщо ж рентабельність інвестицій менше одиниці, то проект, з високою часткою ймовірності, буде збитковим.

На перший погляд оцінка прибутковості вкладень проста, проте на практиці існує безліч факторів, що впливають на рентабельність, які важко піддаються прогнозуванню, тому при прийнятті рішення про вкладення активів розраховують комплекс показників: рентабельність вкладень, чисту наведену вартість і внутрішню норму прибутковості проекту.

Прибутковість вкладень має першорядне значення для інвестора. Для оцінки рентабельності інвестицій використовують статичні та динамічні показники. Статичні показники прості в розрахунку, проте не враховують терміни вкладень і вплив зовнішніх факторів. Динамічні ілюструють зміну рівня рентабельність протягом часового періоду. Оцінку прибутковості вкладень проводять на всіх етапах існування проекту. Рентабельність інвестицій доводить, наскільки ефективно були освоєні активи і на який фінансовий результат може розраховувати інвестор.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.