Бізнес і Економіка

Розділовий баланс при реорганізації: особливості та форма

Розділовий баланс при реорганізації: особливості та форма

У процесі ведення господарської діяльності періодично виникає потреба в реорганізації компанії, тобто її злитті з іншою установою, поглинанні або виведенні філії в окремий структурний підрозділ. При цьому змінюється майно і зобов 'язання компанії. Активи та пасиви фірми потрібно зафіксувати на дату проведення змін, склавши розділовий баланс.

Суть

Кожна організація здає місячну, квартальну і річну звітність. Перші дві складаються наростаючим підсумком і є проміжними звітами. Згідно з п. 275 Інструкції "Про складання звітності" № 191н, у разі реорганізації або ліквідації організації потрібно здати до контролюючих органів розділовий баланс на дату проведення змін.


Складання балансу

Фірма, що реорганізується, у якої змінюється обсяг і структура балансу, продовжує функціонувати, не перериваючи діяльності. Розділовий баланс при виділенні філії формується на підставі рішення засновників. Бухгалтер повинен правильно розподілити майно між організаціями.

Інформація береться з останньої зданої звітності, яку також слід додати до балансу.

Конкретна форма розділового балансу реорганізації законодавством не передбачена. Рекомендації щодо складання балансу містяться у Методичних вказівках Мінфіну № 44н. Розділовий баланс повинен містити такі реквізити:

  • найменування організації, що реорганізується;
  • найменування правонаступників;
  • форми власності всіх учасників процесу на дату звіту і після реорганізації;
  • активи, зобов 'язання, власний капітал підприємства, що реорганізується.

Всі показники балансу розподіляються між новими організаціями за співвідношенням, яке затверджено і прописано в рішенні акціонерів. Ніякі інші коригування в балансі і "Звіті про прибутки і збитки" не робляться.

Розділовий баланс організації, активи якої діляться між "новими" підприємствами, представлений в таблиці.

Стаття


С

А

У

100 %

20 %

80 %

 

Актив


     

1. ОС

22

20

2

2. ОА


-

-

-

Запаси

36


36

0

Товари

102

0


102

Дебіторська заборгованість

165

40

125

Поточні фінінвестиції

10

3

7

Грошові кошти

42

12

30

РАЗОМ ОА

355

81

274

Баланс

377

101

276

Пасив

     

1. Власний капітал

     

Статутний фонд

125

25

100

Нерозподілений прибуток

30

17

13

РАЗОМ П1

155

42

113

4. Поточні зобов 'язання

     

Кредити

200

52

148

Заборгованість перед бюджетом

22

7

15

РАЗОМ П4

222

59

163

Баланс

377

101

276

Розділовий баланс повинен містити інформацію про співвідношення переданих зобов 'язань і активів. Відсотки, зазначені в шапці звіту, показують, як ділиться статутний капітал "старої" фірми.

Додаткові документи

Розділовий баланс при реорганізації фірми потрібно підкріпити:

  • Рішенням засновників про реорганізацію, в якому детально прописано порядок розподілу майна та зобов 'язань, способи оцінки активів та інші умови.
  • Звітністю підприємства, що реорганізується, за якою оцінюються активи та зобов 'язання правонаступника.
  • Актом інвентаризації балансу компанії, що реорганізується, який складається перед формуванням звітності. До нього прикладаються первинні документи на матеріальні цінності.
  • Розшифровкою кредиторської та дебіторської заборгованостей, в якій повинна бути представлена інформація про повідомлення всіх контрагентів про реорганізацію. Додатково подаються акти звірок сум заборгованостей.
  • Акт звірок розрахунків з бюджетом і держфондами.
  • Перелік договорів підприємства, що виділяється, за якими передаються права та обов 'язки. Окремо подається інформація щодо спірних зобов 'язань, які знаходяться на розгляді в суді.

Розподіл показників балансу

Дробити активи і пасиви необхідно відповідно до рішення засновників. При цьому потрібно дотримуватися низки вимог. Окремих правил розподілу активів немає. Зазвичай майно і запаси передаються тій компанії, якій вони потрібні. Тобто права на об 'єкти інтелектуальної власності отримує фірма, яка їх використовує.

Залишок грошових коштів формується виходячи з залишків у касі і на всіх рахунках. Заморожені кошти сюди не включаються. Тобто не можна віднести до найбільш ліквідних активів кошти на арештованих рахунках або в банках-банкрутах.

Величина капіталу старої компанії повинна бути дорівнювати сумі капіталів нових організацій. Якщо капітал правонаступника буде меншим, ніж у попередника, то на цю ж різницю збільшується нерозподілений прибуток або зменшується збиток "нової" організації. У зворотній ситуації джерелом зростання капіталу може служити збільшена вартість майна, доданий капітал або нерозподілений прибуток. Важлива умова: чисті активи "нових" підприємств повинні бути не менше величини їх статутних капіталів.

Якщо правонаступник отримує переоцінене майно, він повинен передати відповідну суму доданого капіталу. Вартість докуплених ОЗ за рахунок цільових надходжень потрібно відобразити за рахунком 98.

Сумнівну заборгованість і фінансові вкладення "нова" фірма отримує разом з відповідною сумою резервів.

Кредиторська заборгованість "старої" фірми розподіляється між правонаступниками по співвідношенню перехідних активів. Дебіторську і кредиторську заборгованості по одній компанії краще передавати одному підприємству. Аванси щодо сплачених ПДВ - фірми, яка отримала відповідний договір.

Фіксування цін

Перед тим як складати розділовий акт-баланс, потрібно розрахувати вартість майна. Для цих цілей можна використовувати залишкову вартість з балансу або ринкову вартість. Для бухгалтера більш зручним є перший варіант, оскільки він запобігає появі різниць в НУ і БО. Акціонерам вигідно оцінювати вартість майна виходячи з ринкових цін, щоб реальна вартість активів не була спотворена. Для цих цілей слід скористатися послугами незалежного оцінювача. І кандидата слід затвердити в рішенні про реорганізацію. Спосіб передачі майна вибирають керівники. Вартість майна у звіті повинна збігатися з даними в додатках.

Зобов 'язання підприємства передають тільки за балансовою вартістю. Тобто в сумі, в якій повинен бути погашений борг кредитором. Вимоги, що підлягають викупу, оцінюються за ринковою вартістю.

Необліковані зобов 'язання та активи

Невраховані в балансі зобов 'язання потрібно фіксувати в додатках до звітності. Така ситуація може виникнути, якщо, наприклад, фірма ще до реорганізації уклала договір поставки, товар не відвантажила і оплата не надходила. Проте такий договір потрібно передати одному з правонаступників. Активи та зобов 'язання на забалансових рахунках слід розподіляти разом із заборгованістю та вкладеннями, щодо яких вони здійснені. Орендоване майно передається організації, яка його більше потребує.

Баланс розділення у 1С

У програмі "1С" період вибирається в налаштуваннях формування звіту в закладці "Загальні". Якщо виникає потреба заповнити звіт за попередній період, то форму бланка можна переглянути в довіднику "Звітні періоди". Кожна нова конфігурація містить зразки бланків за три попередні періоди. Всі вони представлені у вигляді ієрархічного списку. Будь-яку форму можна відкрити і відредагувати. При бажанні можна складати баланс хоч щодня. Для цього необхідно в якості звітної дати вибрати вигляд "День", а в налаштуваннях вказати попередню дату. Щоб створити звіт, натисніть кнопку "Створити".

Вивід

Розділовий баланс, форма якого представлена на сайті ФПС, складають, якщо компанія об 'єднується з іншою організацією або виділяє окремий підрозділ. Активи діляться за залишковою або ринковою вартістю. Всі цифри балансу повинні збігатися з даними в додатках. Заборгованість розподіляється пропорційно перехідним активам. Величина чистих активів повинна бути не менше суми статутного капіталу.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.