Бізнес і Економіка

Психограма - це що таке?

Психограма - це що таке?

Одним з головних завдань, які ставить перед собою організація кожної професійної діяльності, стає відповідність людини, яка претендує на посаду (суб 'єкт праці), умовам, що диктуються професією (об' єктивні вимоги). Це питання покликані вирішувати людинознавчі галузі знання: психофізіологія, загальна психологія, психодіагностика, психологія особистості та інші. Вони справляються із завданням шляхом розробки і використання таких понять, як "професіограма" і "психограма".

Як знайти ідеального працівника

Щоб знайти оптимальне співвідношення суб 'єкта діяльності та самої діяльності, використовують два методи, принципи яких кардинально відрізняються: професійний підбір і відбір. І той та інший засновані на особливостях, властивих потенційному об 'єкту праці, а також на специфіці самого трудового процесу.


Підбір полягає в тому, що професію, професійну сферу або спеціальність підбирають до певної людини з урахуванням її індивідуально-психологічних особливостей. Це виконують з метою повноцінної реалізації потенціалу цього працівника в обумовленій посаді, успішного виконання ним усіх завдань і обов 'язків, адекватна поведінка і реагування при будь-яких ситуаціях (типових або нестандартних), а також для отримання ним професійного задоволення.

Значення документа

Як вже було сказано, професіограма і психограма стають необхідними для організаційної поведінки та управління персоналом. Психограма - це складова частина професіограми, яка, в свою чергу, є описом, що характеризує структуру і специфіку будь-якого виду діяльності, її соціально-економічні, виробничо-технічні та психофізіологічні умови. Крім того, вона включає список вимог, які професія висуває до працівника.

Професіограма призначена для досягнення найбільш ефективного виконання професійних вимог, створення умов, що сприяють розвитку навичок співробітника, а також для отримання продукту, необхідного суспільству.

Крім того, психограма - це документ, який стає основою для виявлення можливих шляхів, слідуючи кому, людина зможе придбати необхідні психологічні якості. В результаті аналізу її даних приймають рішення про професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, якщо вони необхідні в рамках даної професії.

Які дані вказано в професіограмі

Цей документ (графік, відеофільм або інша форма організації інформації) відображає список якостей і рис характеру людини, які знадобляться йому в ході здійснення його трудової діяльності, тобто вона покликана охарактеризувати фахівця.

Документ має наступну структуру:


 1. Назва професії та спеціальності, що входять до її складу, які можуть відрізнятися залежно від специфіки праці або об 'єкта впливу.
 2. Вміння, знання та навички, які необхідні при підготовці та перепідготовці працівників. Сюди включено список вимог та умов, що висуваються до рівня підготовки, опис того, як проходила підготовка до даної спеціальності, перелік характеристик та властивостей, що відображають ступінь професійної, моральної та пізнавальної спрямованості кожної особистості.
 3. Список існуючих психофізіологічних протипоказань і вимог до професії. Завдяки цьому компоненту правильно складена професіограма здатна відобразити ті якості особистості, які можуть гіпотетично перешкоджати виконанню обов 'язків. Також вона ілюструє фактори, що провокують професійну деформацію працівника, наприклад, наявність конфліктів зі співробітниками, тиск постійної напруги і одноманітності діяльності.

Спрощена структура документа

Формулювання, кількість пунктів документа, а також їх візуалізація розробляються індивідуально (в тому числі психограма). Приклад може виглядати так:

 1. Перелік типових виробничих показників роботи (сфери діяльності, видів праці, типів трудових знарядь, найважливіших виробничих функцій, видів специфічних складнощів, властивих професії, форм трудової організації, а також характеру соціальних зв 'язків).
 2. Опис санітарно-гігієнічних умов (мікрокліматичних умов, режиму праці, порядку розподілу вихідних днів та відпусток, травматизму, профзахворювань, заходів, спрямованих на підвищення безпеки праці).
 3. Перелік існуючих медичних протипоказань.
 4. Характеристика кваліфікаційного профілю (ступінь професійної підготовки, показники рівня загального інтелекту, перелік моральних стимулів, що мають мотивуючий вплив на працівника).

Що таке психограма професії і для чого вона потрібна

Насамперед цей документ виступає складовим компонентом професіограми. З її допомогою можна скласти характеристику основних, найбільш важливих вимог, що висуваються професією до співробітника в психологічному аспекті. Фактично психограма - це психологічний портрет особистості.

Обсяг цього документа може варіюватися, він залежить від значущих цілей профвідбору, переведення співробітників або їх навчання.

Складання психограми відбувається при вивченні достовірних даних, наданих наступними джерелами:

 • Документами, які можуть бути положеннями, описами, інструкціями, хронометражними таблицями.
 • Письмовими та усними опитуваннями працівників. Вони можуть бути оформлені у вигляді особистих спостережень, анкет, природних і лабораторних експериментів.
 • Даними, отриманими в результаті досліджень (цільові або пробні).
 • Результатами ергономічних досліджень, що проводяться на робочому місці співробітника. Для отримання інформації застосовують електроокулографію, електроенцефалографію, кіноциклографію, телеметрію фізіологічних параметрів, телехронорефлексометрію.

Професійна психограма та психологічна характеристика спеціальності

Існує перелік вимог, який характеризує психологічний аспект будь-якої спеціальності або конкретного робочого місця. Вимоги висуваються до таких факторів:

 • Організація, обладнання та умови праці.
 • Організація та регулювання, яким піддаються психолого-педагогічні аспекти праці.
 • Особистість керівника колективу, педагога, організатора, фахівця.
 • Соціально-психологічні параметри групи.
 • Психофізіологічні, інтелектуальні, нейропсихічні та особистісні властивості працівника.
 • Працездатність, емоційно-вольові установки, змінені стани людини.
 • Процеси адаптації до нововведень, загальна трудова ритміка, різні сфери сприйняття, швидкість і якість навчання.

Як використовуються отримані дані

Психограма - це частина сукупності відомостей про працівника, яка підлягає вивченню та аналізу. Всі ці дії необхідні, оскільки з їх допомогою можна визначити схильність людини до виконання тих чи інших обов 'язків. Однак схильність не є єдиним чинником, необхідним для успішного виконання трудових завдань, оскільки вона лише вказує на потенційну можливість швидкого навчання і розуміння основ спеціальності. Стійка мотивація до освоєння того чи іншого виду діяльності не менш важлива, ніж певні властивості та якості особистості.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.