Бізнес і Економіка

Проводка за основними засобами. Основні бухгалтерські проводки за основними засобами

Проводка за основними засобами. Основні бухгалтерські проводки за основними засобами

Позаоборотні активи підприємства відіграють важливу роль у виробничому циклі, з ними пов 'язані логістичні процеси, торгівля, надання послуг і проведення багатьох видів робіт. Даний вид активів дозволяє організації отримувати дохід, але для цього необхідно ретельно аналізувати склад, структуру, вартість кожного об 'єкта. Постійний моніторинг здійснюється на підставі бухгалтерських даних, які повинні бути достовірними і правильними. Основні проводки за основними засобами є типовими, проте в процесі роботи можуть виникати нештатні ситуації.

Основні засоби

Активи організації мають різний цикл обороту, тобто процесу перенесення своєї вартості в ціну випущеної продукції. Позаоборотні основні фонди належать до категорії малоліквідних, вони характеризуються наступними показниками:


 1. Висока початкова ціна.
 2. Участь у декількох виробничих циклах при збереженні початкової фізичної форми.
 3. Поетапне перенесення ціни в собівартість виробленої продукції за допомогою амортизаційних виплат.

Бухгалтерська проводка за основними засобами повинна бути складена коректно, з урахуванням виду активу, терміну його експлуатації, призначення використання. Для обліку застосовуються активні рахунки 08, 01 та пасивний 02 для амортизаційних нарахувань. Основні засоби підрозділюються за такими групами: споруди, машини, обчислювальна техніка, обладнання, худоба, транспортні засоби, посадки (багаторічні), будівлі, інструменти. Складена бухгалтером проводка за основними засобами обов 'язково містить сумарне значення. При цьому актив має кілька вартісностей: початкову, залишкову і відновлювальну. Усі господарські операції (руху) активу супроводжуються відповідним записом у регістрах обліку, тобто складаються відповідні кореспонденції. Основні позаоборотні фонди відображаються в активній частині балансу, розділ № 1.

Амортизація

Кожен, у тому числі знаходиться на консервації, об 'єкт основних фондів має граничний термін експлуатації, який залежить від призначення, умов використання та групи активів. У процесі функціонування кожна одиниця піддається зносу, який може бути моральним (застарівання) або фізичним (повне вироблення ресурсу, розукомплектування, руйнування). Амортизація основних засобів (проводки за 02 рахунком) починає нараховуватися з моменту взяття його на облік щомісяця, рівними (при лінійному графіку) частками протягом усього періоду експлуатації. Розраховується у відсотковому відношенні до первісної (ціна + витрати на доопрацювання або дані переоцінки) вартості об 'єкта, з урахуванням терміну функціонування. Знос обліковується на рахунку пасивному, № 02, і відноситься на витрати підрозділу, в якому одиниця використовується. Нарахована амортизація основних засобів, проводки відображаються наступними записами щодо реєстрації обліку: Дт 20, 44, 25, 26, 29, 23, 97, 91; Кт02 амортизація основних засобів розрахована по об 'єктах, що використовуються в основному, допоміжному, додатковому виробництві, переданим в оренду. Накопичені за період роботи амортизаційні суми віднімаються від первісної вартості і дають залишкову ціну, за якою об 'єкт може бути проданий, списаний, демонтований. При цьому проводка за основними засобами, що підлягають вибуттю: Дт 02; Кт № 01/субрахунок.

Вступ

Позаоборотні виробничі та загальногосподарські активи купуються за рахунок великих капіталовкладень, які можуть бути власними, позиковими, інвестиційними. Джерелом вступу можуть бути:

 1. Придбання у постачальників.
 2. Внесок засновників.
 3. Безоплатна (дарування) передача.
 4. Зведення (будівництво).
 5. Придбання за договором міни.

Кожна операція супроводжується регламентованими документами уніфікованої форми та складається відповідний бухгалтерський запис (проводка). За основними засобами, що потребують додаткового доопрацювання, монтажу та підготовки до експлуатації на підставі розрахунків і довідок формується первісна вартість, яка включає в себе всі відповідні витрати. Передача основного засобу, проводки та відповідні документи оформлюються відповідно до договору, при надходженні грошей на рахунок постачальника або за фактом встановлення об 'єкта.

Покупка

У процесі придбання об 'єкта позаоборотних активів його вартість відображається на рахунку 08 до моменту введення в експлуатацію. Паралельно в регістрах відображається заборгованість перед постачальником і податкові зобов 'язання, що виникають в результаті операції. При купівлі активу без додаткового доопрацювання та одноразової передачі в експлуатацію бухгалтерія оформляє такі кореспонденції:

 • Дт № 08/с; Кт 76 або 60; на суму заборгованості перед контрагентом та організаціями, що здійснювали доставку, упаковку;
 • Дт 19/субрахунок; Кт 60, 76; на значення виставленого ПДВ;
 • Дт № 01/субрахунок; Кт № 08/субрахунок; на суму первісної вартості, за якою об 'єкт ставиться на облік і відображається в балансі;
 • Дт 76, 60; Кт 51, 71, 55, 52, 50; сплачено заборгованість готівкою, безготівковими коштами, зі спеціального рахунку або через підзвітну (уповноважену) особу.

Основні проводки за основними засобами проводяться паралельно заповненню документів на оприбуткування (інвентарна карта, акт прийому).


Доопрацювання

Багато об 'єктів основних фондів (різного призначення) мають не тільки високу вартість, а й розміри, які ускладнюють їх транспортування і процес підготовки до роботи. У цьому випадку всі додаткові витрати з доопрацювання включаються в суму первісної вартості одиниці активів. При цьому процес їх накопичення відбувається на рахунку 08 у кореспонденції з рахунками розрахунків. Монтажні роботи, комплектація та підготовчий цикл може бути здійснений силами організації покупця самостійно, допоміжними цехами, в цьому випадку відповідні витрати відіб 'ються на виробничих рахунках. Цей процес також збільшить заборгованість з оплати праці співробітників підприємства, задіяних у ньому, і перерахування до відповідних фондів (соц. страхування, пенсійний). Надходження основного засобу, проводки:

 • Дт № 08/с.; Кт 76, 60 покупка;
 • Дт 19; Кт . № 60 або 76 на значення виставленого ПДВ;
 • Дт № 08/с; Кт 23, 29, 25, 20 витрати з монтажу та доопрацювання купленого об 'єкта;
 • Дт № 08/с.; Кт 70 (69, 68), 10/субрахунок, нарахована співробітникам з/пл, податки, витрачені матеріали на підготовку ОПФ;
 • Дт № 08/с.; Кт 68; з виконаних робіт у договорах підряду (власними коштами) ПДВ.

Або:

 • Дт № 08/с.; Кт . № 76, 60 витрати з монтажу надані сторонніми організаціями збільшують ціну об "єкта;
 • Дт № 01/субрахунок; Кт № 08/субрахунок оприбутковано об "єкт позаоборотних активів за первісною вартістю. Оплата постачальникам здійснюється за рахунок безготівкових або готівкових коштів, при доопрацюванні власними силами витрати включаються до собівартості продукції пропорційно до визначеного показника.

Безоплатна передача, внесок до КК

При надходженні певної одиниці ОПФ від засновників компанії або за даруванням необхідно оцінювати об 'єкт. Для визначення вартості краще залучати незалежного фахівця, оскільки при перевищенні 5-кратного МРІТ безоплатна передача може бути визнана недійсною. В обох випадках актив може вимагати доопрацювання або монтажу, тоді типові операції записуються в такому порядку:

1. Дарування (надходження) основного засобу, проводки:

 • Дт № 08/с.; Кт 98/2 оціночна вартість об "єкта ОФ;
 • Дт № 01/субрахунок; Кт № 08/с.; оприбутковано основний засіб. У вартість поставленого на облік активу включаються всі витрати на підготовку до експлуатації.

2. Від засновників позаоборотні кошти надходять як внесок до статутного (складового) фонду підприємства. Їх ціна на початковому етапі визначається як вартість + роботи з доведення об 'єкта. Надходження основного засобу, проводки:

 • Дт № 08/с.; Кт 75 прийняті від засновників;
 • Дт № 08/с.; Кт . № 76, 60, установка, монтаж, доопрацювання сторонніми організаціями;
 • Дт 19; Кт 60 або 76; ПДВ;
 • Дт № 01/субрахунок; Кт № 08/субрахунок оприбуткування об "єкта ОЗ. Процес доведення активу до робочого стану може бути проведений власними допоміжними службами організації.

Вибуття

Склад і структура об 'єктів основних виробничих активів повинні відповідати виробничим потребам підприємства. При аналізі коефіцієнта фондовіддачі виявляються об 'єкти, які тривалий термін простоюють або перебувають у стані консервації. Такі одиниці обладнання організація може продати, списати, демонтувати або за договором міни здійснити передачу основного засобу. Проводки в цих випадках повинні відображати фінансовий результат від переміщення активу. Обов 'язковою умовою всіх процесів є визначення залишкової вартості одиниці ОФ. Для її розрахунку використовується сума накопиченої за період експлуатації амортизації, яка відображається за Кт рахунку № 02. Основні проводки за основними засобами, підготовленими до вибуття, передбачають списання зносу і закриття рахунку за конкретною одиницею обладнання, транспорту тощо.

Реалізація

Процес продажу основного позаоборотного активу супроводжується заповненням відповідних бухгалтерських регістрів. Перш за все, складається договір, в якому відображається вартість (узгоджена ціна) реалізованої одиниці ОПФ. Далі бухгалтерія готує інвентарну картку, на підставі якої проводиться списання основного засобу.


Проводки повинні відображати факт вибуття, акт передачі (уніфікована форма) об 'єкта складається з урахуванням договірної вартості. Реалізація (вибуття) основних засобів, проводки:

 • Дт 76, 62, 79; Кт 91/1 виставлено рахунок покупцеві активу;
 • Дт № 01/субрахунок вибуття; Кт № 01/субрахунок початкова вартість об "єкта списана;
 • Дт 02/аналітичний рахунок; Кт № 01/субрахунок вибуття; амортизація основних засобів, проводка складається по кожній одиниці обліку окремо;
 • Дт 91/2; Кт № 01/субрахунок вибуття; списана (визначена) залишкова вартість одиниці активу;
 • Дт 83; Кт 84; дооцінка (переоцінка) ОЗ списується;
 • Дт 91/2; Кт 23, 25, 29, 70, 69, 10; витрати на підготовку об 'єкта до реалізації;
 • Дт 91/2; Кт 68/субрахунок; ПДВ;
 • Дт 51, 55, 50, 52 (при розрахунках у валюті); Кт 62, 76; отримані кошти від покупця об 'єкта ОЗ.

Передача

У разі безоплатної передачі активу дочірньому підприємству або за обопільною згодою компаній проводки складаються аналогічним чином. Винятком є факт виставлення рахунку та зарахування коштів від покупця, оскільки в даному випадку немає такого учасника договору. Порядок визначення вартості на кінець періоду експлуатації та списання амортизації є стандартним для всіх операцій вибуття позаоборотних фондів. Інвентарна картка об 'єкта закривається, в обліку ліквідується відповідний аналітичний рахунок.

Списання

Позаоборотний актив у процесі роботи зношується, тобто втрачає частину своїх технічних характеристик або застаріває. У цьому випадку одиницю обладнання або транспорту складно реалізувати, тому підприємства чаші всього списують його з балансу або відправляють на демонтаж. При розбиранні об 'єкта деталі, запасні частини повинні бути оцінені і оприбутковані у складі оборотних активів (рахунок 10/субрахунок). Бухгалтерія складає акт, на підставі якого оформлюється списання основного засобу. Проводки відображаються в послідовності:

 • Дт № 01/субрахунок вибуття; Кт № 01/субрахунок; балансова (початкова) вартість списана;
 • Дт 02/аналітичний рахунок; Кт № 01/субрахунок вибуття; нарахований знос списаний;
 • Дт 91/2; Кт № 01/субрахунок вибуття; на залишкову величину;
 • Дт 83; Кт 84; переоцінка;
 • Дт 91/2; Кт 26, 29, 70, 69, 10; витрати на демонтаж;
 • Дт 12, 10/субрахунок; Кт 91/1; припадають запасні частини, витратні матеріали витратні та запасні частини, отримані в процесі демонтажу одиниці ОПФ.

Списання одиниці виробничих фондів проводиться у разі її втрати. Це може статися з вини відповідальної особи, внаслідок стихійного лиха. У разі якщо винна особа відома, відшкодування оціненої компетентними особами шкоди проводиться за її рахунок одноразово або поетапно, протягом обумовленого часового проміжку. При повному або частковому знищенні об 'єкта ОЗ в результаті непереборних (форс-мажорних) обставин компанія-власник може претендувати на страхові виплати, якщо існує договір про відшкодування збитків. Бухгалтерія за допомогою типових операцій оформляє вибуття основних засобів. Проводки, які складаються надалі, залежать від джерела компенсації. При страховому відшкодуванні:

 • Дт 76/субрахунок; Кт № 01/субрахунок; відображена вартість застрахованого майна;
 • Дт 55, 51, 52, 50; Кт 76/субрахунок; надійшли страхові виплати;
 • Дт 99; Кт 76/1; некомпенсовані витрати списані. При віднесенні збитку на винну особу складаються бухгалтерські записи за відповідними реєстрами:
 • Дт 94; Кт № 01/субрахунок; відображено недостачу, псування об 'єкта ОФ;
 • Дт 73/субрахунок; Кт 94; витрати списані на винну особу;
 • Дт 50, 70, 51; Кт 73/субрахунок; відшкодування витрат внеском готівкою, на розрахунковий рахунок або погашення боргу за рахунок заробітної плати.

Автоматизація

Проводки з обліку руху позаоборотних активів є типовими. В умовах автоматизації всіх видів обліку за рахунок встановлення та налаштування відповідного програмного забезпечення завдання бухгалтера значно спрощується. Скорочується документообіг і підвищується ефективність аналізу. Введення даних проводиться шляхом заповнення в програмі відповідного документа, який дає можливість автоматичного заповнення всіх взаємозалежних регістрів бухгалтерського обліку по конкретному об 'єкту. Час оформлення актів, інвентарних карт, аналітичних розшифровок значно скорочується. Автоматизується процес кореспондування між рахунками (бухгалтерські проводки). Основні засоби, оборотні фонди, капітали, кредити враховуються відповідно до налаштувань програми, на базі запроваджуваних даних та існуючих законів.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.