Бізнес і Економіка

Поточні зобов 'язання - це... Ступінь платоспроможності за поточними зобов 'язаннями

Поточні зобов 'язання - це... Ступінь платоспроможності за поточними зобов 'язаннями

Поточними зобов 'язаннями підприємства називають реальну заборгованість організації, що існує на звітну дату. Їх погашення тягне відтік грошових ресурсів і зменшення вигоди. Розглянемо далі склад і особливості поточних зобов 'язань.

Загальна інформація

Поточні зобов 'язання - заборгованість, що виникла внаслідок здійснення операцій або економічних операцій у минулому. Вони можуть бути короткими або довгостроковими.


Короткострокові поточні зобов 'язання погашаються протягом операційного циклу або 1 року. Вся інша заборгованість є довгостроковою.

Особливості обліку

Операції з отримання та погашення короткострокових позик, відображаються по . 3010-3020. Аналітика ведеться по кожному виду кредиту, окремим кредиторам.

Овердрафт, що є різновидом короткострокового кредиту, що надається понад залишок коштів на рахунку, а також непогашені в термін позики, відображаються окремо.

Ступінь платоспроможності за поточними зобов 'язаннями

Вона визначається в ході аудиту. Завданнями перевірки є формування думки фахівцем про:

 • Стан бухобліку та внутрішньогосподарського контролю законності виникнення заборгованості.
 • Правильності обліку розрахункових операцій, у тому числі пов 'язаних сплатою податків.
 • Своєчасності погашення поточних зобов 'язань.

Під час аудиту здійснюються:

 • Перевірка правильності оформлення первинної документації. Вона виступає підставою для обліку поточних зобов 'язань.
 • Перевірка аналітичного, синтетичного обліку, їх взаємозв 'язку.
 • Правильність перенесення відомостей до головної книги та звітність, використання відповідних рахунків.
 • Оцінка організації внутрішнього контролю розрахункових операцій з погашення заборгованості.
 • Перевірка класифікації зобов 'язань, наявності відповідних роз' яснень у примітках до звітності.
 • Оцінка ефективності використання кредитних коштів.

Об 'єкти аудиту

При перевірці поточних зобов 'язань вивчаються заборгованості з:


 • розрахунками з постачальниками, замовниками, підрядниками, покупцями;
 • позабюджетним відрахуванням;
 • розрахункам з муніципальними і держорганами;
 • соціальному страхуванню;
 • розрахункам з бюджетом;
 • оплаті праці;
 • розрахункам із засновниками;
 • внутрішньогосподарським операціям;
 • розрахунками з банками.

Цілі аудитора

У процесі перевірки фахівець повинен визначити:

 • Напрями, за якими витрачалися позикові кошти, відповідність цих цілей умовам договору.
 • Склад забезпечення або гарантій.
 • Своєчасність і повноту погашення.
 • Правильність відрахування відсотків.
 • Обґрунтованість і законність отримання позичок від інших суб 'єктів.

Аудитор також повинен перевірити:

 • Чи віднесено сплачені відсотки на витрати поточного періоду.
 • Чи включено статті "Поточна частина" до розділу з короткостроковими зобов 'язаннями.
 • Чи вірно визначені показники за статтями овердрафту.

Під час перевірки фахівець визначає, чи дотримується фінансова дисципліна на підприємстві. За результатами аудиту розробляються рекомендації щодо поліпшення ситуації.

Рекомендації фахівців

Аналізуючи платоспроможність за поточними зобов 'язаннями компанії, аудитору необхідно звернути увагу на ряд істотних моментів:

 • Чи є в наявності договори поставки (виробництва робіт, надання послуг), чи правильно вони оформлені.
 • За наявності заборгованості слід визначити дату та причину виникнення.
 • Чи є зобов 'язання, термін давності за якими минув.
 • При прийнятті товарно-матеріальних цінностей, розрахункові документи за якими отримані не були, слід перевірити, чи не відображені ці об 'єкти в числі оплачених, але знаходяться в дорозі, або не вивезених зі складів постачальників.
 • Чи виконувалася інвентаризація розрахункових операцій. За необхідності проводиться перевірка.
 • Чи повністю оприбутковані матеріальні цінності. Для перевірки зіставляються відомості про кількість і вартість об 'єктів з даними прибуткових документів (товарно-транспортних накладних, рахунків) і показниками, взятими з аналітичного обліку розрахункових операцій з постачальниками, а також з книг складського обліку.
 • Чи правильно визначено ціни матеріальних цінностей, чи відповідають вони вартості, зазначеній у договорах на поставку.
 • Чи вірно списані витрати на собівартість.
 • Чи були пред 'явлені постачальникам штрафні санкції за порушення зобов' язань.
 • Чи правильно списана заборгованість із закінченими термінами.
 • Чи спрямовувалися постачальникам/підрядникам претензії про невідповідність тарифів і цін, у тому числі при допущенні арифметичних помилок, якості техумовам і стандартам, а також по простоям і шлюбу, що виникли з вини підрядників/постачальників.
 • При аналізі розрахункових операцій слід встановити, чи забезпечені матеріальні цінності джерелом фінансування, чи оформлені проектно-кошторисні документи на споруджувані споруди, чи немає приписок в обсягах вироблених робіт.
 • Чи правильно ведуться синтетичний та аналітичний обліки.
 • Чи відповідають відомості журналу-ордера № 3 інформації, наведеної в балансі і Головній книзі.
 • Чи правильно складені бухгалтерські записи за розрахунковими рахунками.

Характер виникнення заборгованості

За цією ознакою поточні зобов 'язання поділяють на нормальні і невиправдані.

До перших відносять заборгованість, обумовлену економічною необхідністю. Наприклад, це може бути кредит на модифікацію обладнання.

Невиправданою заборгованістю називають прострочені зобов 'язання перед бюджетом, персоналом з оплати праці, постачальниками за розрахунковими документами, не погашеними в строк, тощо. Її наявність вказує на низьку платоспроможність підприємства. У разі невжиття заходів така ситуація може призвести до банкрутства.


Показники заборгованості

Стан зобов 'язань на початок і завершення звітного періоду характеризується за залишками таких статей:

 • Фінансові короткострокові зобов 'язання.
 • Заборгованість по податках.
 • Зобов 'язання за іншими платежами.
 • Короткострокові кредиторські та оціночні зобов 'язання.
 • Інша короткострокова заборгованість.

Коефіцієнт поточних зобов 'язань

Розрахунок розміру заборгованості здійснюється за таким рівнянням:

ТО = ЗС + КЗ + ПО, в якому:

 • поточні зобов 'язання - ТО;
 • позикові кошти - ЗС;
 • кредиторська заборгованість - КЗ;
 • інші зобов 'язання - ПЗ.

Для оцінки ступеня платоспроможності використовується коефіцієнт покриття зобов 'язань за рахунок тільки лише оборотних активів. Він розраховується шляхом ділення активів на короткострокові поточні зобов 'язання. Чим вище буде показник, тим, відповідно, вища платоспроможність.

Формула виглядає наступним чином:


До = оборотні активи/поточні зобов 'язання.

Це рівняння загальне. На практиці використовується також формула, що дозволяє провести розрахунок за групами пасивів і активів:

К = (А1 + А2 + А3 )/( П1 + П2), в якій:

 • А1 - найбільш ліквідні активи.
 • А2 - швидкореалізовані кошти.
 • А3 - повільні активи.
 • П1 - найбільш термінова заборгованість.
 • П2 - короткострокові пасиви.

Нормальним значенням коефіцієнта вважається показник 1,5-2,5. Конкретна величина встановлюється залежно від економічної галузі. Показник, менший одиниці, вказує на високий фінансовий ризик. Це говорить про те, що підприємство не може погашати зобов 'язання належним чином і в строк. Якщо значення коефіцієнта перевищує 3, то структура капіталу організована нераціонально. Частина коштів не бере участі в обігу.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.