Бізнес і Економіка

Поняття і завдання аудиту, сутність аудиту основних засобів

Поняття і завдання аудиту, сутність аудиту основних засобів

Поняття аудиту та аудиторської діяльності, а також завдання аудиту, стандарти аудиторської діяльності, порядок її держрегулювання, а також інші питання, що стосуються діяльності аудиторських фірм, роз 'яснюються в законі Російської Федерації "Про аудиторську діяльність". 


Відповідно до цього закону під аудитом прийнято передбачати незалежну перевірку бухгалтерської звітності особи, яка підлягає аудиту, з метою встановлення ступеня достовірності, правильності формування такої звітності. Діяльність з надання аудиторських послуг (аудиторська діяльність, аудиторські послуги) - це діяльність аудиторських організацій або приватних аудиторів з проведення аудиту, надання різного роду супутніх послуг. Такий перелік послуг містять державні стандарти аудиторської діяльності.


Необхідність у регулярному проведенні аудиту фінансової звітності спеціалізованими компаніями, що мають відповідні ліцензії, зумовили такі причини, як

- можливість недостатньо об "єктивно оцінити достовірність поданої інформації та правильність формування бухгалтерської звітності її укладачами,

- пряма залежність результатів рішень, які приймають користувачі (інвестори), від якості наявної у них інформації,

- відсутність у користувачів доступу до інформації та спеціальних знань для її належної перевірки.

Для досягнення мети аудиту в ході перевірки фахівцеві необхідно вирішити основні завдання аудиту:

- збір достовірної первинної інформації про фінансово-господарську діяльність особи, яка підлягає аудиту, та формування на основі отриманої інформації висновків про справжній фінансовий стан суб 'єкта господарювання;


- функціональні завдання аудиту, що включають коригування (надання рекомендацій щодо можливих способів виправлення виявлених помилок),

- стратегічні завдання аудиту (надання консультацій щодо оптимальної стратегії розвитку господарюючого суб 'єкта на основі отриманих даних);

- оперативний контроль (регулярний та систематичний контроль діяльності підприємства з метою недопущення в майбутньому подібних та інших помилок).

Під час проведення перевірки встановлюється повнота використання у звітності фінансово-господарської документації, всебічне відображення руху активів і пасивів, наявність будь-яких відхилень у методиці оцінки активів від встановленої на підприємстві.

Аудиторський висновок про достовірність і правильність бухгалтерської (фінансової) звітності аудованої особи має враховувати такі ключові моменти:

- загальна прийнятність фінансової звітності,

- її обґрунтованість і закінченість,


- поділ і акуратність,

- правильність класифікації статей, їх розкриття та оцінки.

Одне з найважливіших місць у господарській діяльності будь-якого підприємства займають основні засоби (ОЗ). Саме вони використовуються в основній діяльності організації (беруть участь у процесі виробництва продукції, постачання товару або надання послуг, здаються в оренду тощо). Тому будь-якому суб 'єкту господарювання вкрай важливо правильно організувати облікову політику основних засобів і неухильно її дотримуватися. Аудит основних засобів передбачає перевірку правильності та законності виконання господарських операцій з наявними у підприємства основними засобами, їх належного прийняття до обліку та документального оформлення.

Завдання аудиту основних засобів полягають у підтвердженні наявної у фінансовій звітності суб 'єкта господарювання інформації щодо основних засобів. Вони передбачають вивчення та аналіз складу і структури ОЗ, а також умов їх зберігання та експлуатації, перевірку правильності відображення в обліку відповідних операцій з руху ОЗ, оцінку нарахованої амортизації та правильності її відображення в обліку, підтвердження результатів проведеної переоцінки основних засобів у звітному році та ін.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.