Бізнес і Економіка

Об "єкт та суб" єкт страхування: основні поняття, класифікація страхування

Об "єкт та суб" єкт страхування: основні поняття, класифікація страхування

У договірних відносинах, юридичній практиці, цивільних правовідносинах часто зустрічаються поняття "" об 'єкт "" і "суб' єкт" ". Страхування є такою ж широкою сферою взаємовідносин, але не правових, а комерційних. Отже, точно так само є учасники цих відносин з їх очікуваннями та інтересами. Що необхідно розуміти під об 'єктом і суб' єктом страхування?

Що таке суб 'єкт страхування?

Суб 'єкт - це, перш за все, активний учасник будь-якого процесу, виконавець будь-якої діяльності, який здійснює дії для отримання будь-якого результату.


Наприклад, у правовій сфері суб 'єктом виступає особа з фізичним або юридичним статусом, яка має права та обов' язки.

У страхуванні таким учасником буде сама страхова компанія (страховик), що здійснює страхову діяльність. Однак відомо, що для виникнення комерційних відносин необхідна наявність хоча б двох сторін. Іншу активну сторону в страхуванні представляють страхувальник і вигодонабувачі. Вони також виступатимуть суб 'єктами.

Що таке об 'єкт страхування?

Об 'єктом є зазвичай те, на що спрямована дія або яка-небудь діяльність, він пасивний. Об 'єкт нерозривно пов' язаний із суб 'єктом. Активність суб 'єкта якраз і спрямована на пасивний об' єкт.

У праві об 'єктом виступає сукупність різних благ, щодо яких можуть виникнути майнові або інші правові відносини.

У страхуванні об 'єктом виступатимуть матеріальні інтереси, на які, власне, і спрямоване страхування. Це зацікавленість страхувальника у страхуванні того чи іншого ризику. Частіше зустрічається визначення "майнові інтереси".

Що таке предмет страхування?

Таким чином, зрозуміло, що собою являють суб 'єкт і об' єкт страхування. Суб 'єктами страхування є безпосередні активні учасники операції, об' єктом - те, на що спрямована діяльність суб 'єктів - майнові інтереси страхувальника і вигодонабувача. А що, власне, страхуємо? На що конкретно спрямований страховий захист?


Є ще одне суттєве поняття у страхуванні - предмет страхування. Це щось відчутне, з чим безпосередньо пов 'язується страхування. Адже не можна ж застрахувати майнові інтереси самі по собі, вони повинні бути з чимось пов 'язані, точніше, від пошкодження або зникнення чогось вони можуть виникнути в майбутньому. Предмет страхування - це те, що бере на страхування страхова компанія.

Суміжні поняття і терміни

Страховий (або майновий) інтерес - це ще не існуючі на момент страхування витрати, які страхувальник або вигодонабувач має ризик понести при настанні страхового випадку, пов 'язаного із загибеллю або пошкодженням предмета страхування. Щодо понять об 'єкта та суб' єкта страхування це той об 'єкт, на який спрямована діяльність суб' єкта.

Страховий випадок - подія, яка може настати з певною часткою ймовірності крім волі страхувальника і застрахованого, прописана в договорі страхування. При настанні СК платить гроші у вигляді страхової виплати.

Страхова виплата - це грошова сума, яку страхова компанія виплачує страхувальнику або вигодонабувачу в рамках договору страхування при настанні страхового випадку в розмірі обумовленої страхової суми.

Страхова сума - встановлена договором сума виплати страховика в кожному окремому випадку при настанні тієї чи іншої страхової події.

Класифікація страхування

Існує багато видів і форм страхування, нижче наведені основні з них:

1. З підстави виникнення наміру та потреби у страхуванні існує обов 'язкове та добровільне страхування.


При обов 'язковому страхуванні ініціатором виступає держава, створюючи вимоги обов' язковості страхування на законодавчому рівні. Прикладами такого страхування служать обов 'язкове страхування автоцивільної відповідальності (ОСАЦВ), обов' язкове медичне страхування (ОМС).

При добровільному страхуванні рішення про необхідність страхування приймає страхувальник, якщо у нього виникає така потреба.

2. За предметом страхування та критеріями майнового інтересу виділяють особисте, майнове, ризикове страхування, а також страхування відповідальності.

Особисте страхування спрямоване на страхування життя і здоров 'я людини, може бути короткостроковим (терміном до 1 року) і довгостроковим (терміном до 25-30 років), може бути комбінованим, включаючи накопичувальну складову. Медичне страхування теж належить до даної категорії.

Майнове страхування спрямоване на нейтралізацію матеріальних наслідків ризиків, пов 'язаних з пошкодженням або втратою майна (нерухомість, автомобілі та інше).


Страхування ризиків передбачає страховий захист у разі фінансових ризиків, наприклад, пов 'язаних з невиконанням зобов' язань за договором у комерційних угодах.

Страхування відповідальності пов 'язане з покриттям збитків третім особам у разі провини застрахованої. Яскравим прикладом може служити всім відомий обов 'язковий вид страхування ОСАЦВ.

Поняття предмета, об 'єкта та суб' єкта залежно від видів страхування

Залежно від виду страхування змінюються і визначальні поняття. У кожному вигляді є свій предмет, об 'єкт і суб' єкт страхування. Хоча з маленьким застереженням - суб 'єкти від виду страхування не змінюються, хіба що за формою власності (юридичні або фізичні особи) та складом учасників.

Так, предметом, суб 'єктом та об' єктом обов 'язкового страхування ОСАЦВ будуть:

  • сама відповідальність перед третіми особами (предмет);
  • страхова компанія, страхувальник, який постраждав у ДТП з вини страхувальника (суб 'єкти);
  • майновий інтерес у покритті витрат потерпілому в ДТП з боку страхувальника (об 'єкт).

Причому майновий інтерес не власника автомобіля, який постраждав у ДТП, а саме страхувальника як винуватця цієї аварії.


Предметом, суб 'єктом та об' єктом обов 'язкового медичного страхування є:

  • застрахована особа та її здоров 'я (предмет);
  • страхова компанія, держава або підприємства (суб 'єкти);
  • майновий інтерес у вигляді отримання безкоштовного медичного обслуговування (об 'єкт).

У добровільному страхуванні життя і здоров 'я предметом виступатиме застрахована особа та її життя і здоров' я, суб 'єктами - страхова компанія, страхувальник і вигодонабувачі, об' єктом - майнові інтереси страхувальника і вигодонабувачів, пов 'язані зі смертю застрахованої особи або втратою нею здоров' я. Суб 'єкти та об' єкти медичного страхування в добровільних видах будуть такими ж.

У страхуванні майна предметом стануть будівлі, будинки, квартири, а об 'єктом - майнові інтереси страхувальника, пов' язані з їх знищенням або пошкодженнями.

Предмет, суб 'єкти та об' єкти соціального страхування - застраховані особи, коло яких визначено законодавчо (предмет); фонд соціального страхування, держава, бюджетні та приватні роботодавці (суб 'єкти); матеріальні інтереси застрахованих та членів їх сімей у разі настання подій, перелік яких визначено на законодавчому рівні (об 'єкт).

Ув 'язнення

Таким чином, видно, що є суттєві відмінності між поняттями "" предмет "", "" об 'єкт "" і "" суб' єкт "" страхування. Первинний предмет - те, на що спрямований страховий захист, те, що визначає потребу в страхуванні в цілому. Наприклад, коли є будинок або автомобіль, яким дорожить страхувальник, тоді і виникає об 'єкт страхування. А саме майнові інтереси або, простіше кажучи, потенційні збитки, які можуть виникнути у зв 'язку з псуванням або загибеллю даного майна. І вже потім можна говорити про суб 'єктивні складові. Так як попит народжує пропозицію, а не інакше.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.