Бізнес і Економіка

Інтенсивність праці - це соціально-економічна категорія, що характеризує ступінь напруженості робочої сили в процесі праці. Характеристика, розрахунки

Інтенсивність праці - це соціально-економічна категорія, що характеризує ступінь напруженості робочої сили в процесі праці. Характеристика, розрахунки

В умовах сучасного виробництва, жорсткої ринкової конкуренції і прагнення виробників будь-якою ціною домогтися зростання продажів і прибутку шляхом зниження собівартості одиниці товару важливо враховувати будь-які фактори - від головних до другорядних. Сьогодні в нашій статті ми поговоримо про такий важливий показник робочого процесу, як інтенсивність праці. Що це за величина, якими властивостями і особливостями володіє, чи можна на неї вплинути і як саме?

Поняття інтенсивності праці належить до категорії, що характеризує ступінь напруженості робочої сили. Крім того, вона вимірює той обсяг праці, який витрачається конкретним працівником протягом одиниці часу. Величина цього показника знаходиться в прямій залежності не від одних лише характеристик фізіологічного характеру, властивих тій чи іншій людині або групі. На неї впливають умови, в яких здійснюється трудовий процес.


Уточнимо поняття

Інтенсивність праці - це ступінь витрати робочої сили, що припадає на одиницю часу. Причому вимірюванню підлягають не тільки фізичні витрати, а й ресурси, що належать до категорії розумових і емоційних. Тобто інтенсивність праці відноситься до комплексних показників, що визначають той вплив, який роблять на виробничі обсяги внутрішні ресурси людини.

Поняття інтенсивності праці та її продуктивності взаємопов 'язані. Коли продуктивність підвищується, ступінь інтенсивності його автоматично прагне до зменшення (мова, знову ж таки, йде про певну одиницю часу). Ототожнення згаданих понять неправильно у зв 'язку з їхньою взаємно протилежною спрямованістю.

Як визначити інтенсивність праці?

Її обчислюють, поділивши кількість праці, витраченої робочим або групою на тривалість робочого процесу. Для оцінки інтенсивності праці можна використовувати різні характеристики, що відносяться до організаційних, економічних, фізіологічних та інших аспектів. Завдяки такій оцінці робочий процес може бути проаналізований з об 'єктивної точки зору, виявлені недоліки і внесені корективи.

Що є норма в даному випадку? Яких критеріїв слід дотримуватися, щоб дотримати золоту середину між вимогами виробництва і людським фактором? Як зберегти здоров 'я працюючих в умовах всевозростаючих вимог з боку керівництва?

Нормальною вважається така трудова інтенсивність, при якій повною мірою використовується весь комплекс умінь, знань і фізичних сил працюючого разом з технологічними досягненнями. При даному оптимальному показнику тяжкості трудового процесу економічний ефект може бути максимальним. При цьому шкоди фізичному та психологічному стану працівника не завдають.

Основні аспекти

Перелічимо, які характеристики інтенсивності праці існують:


1. Вона належить до числа економічних категорій в силу того, що при визначенні використовуються поняття праці і часу.

2. Також це фізіологічна категорія, адже йдеться і про витрати емоційних, трудових, розумових та інших людських ресурсів.

3. Її величина залежить від робочої сили в кожному конкретному випадку. Від неї залежить і продуктивність праці. Існують певні нормативи, розробка яких проводилася на державному рівні. Оцінивши інтенсивність в умовах конкретного виробництва правильно і своєчасно, можна поліпшити умови робочого процесу. Вивід: категорія ця включає і фізіологічні, і економічні чинники щодо обсягів продукції, що випускається.

4. Організаційний фактор також не слід скидати з рахунків. Контроль показників інтенсивності праці з постійним порівнянням з нормативними дуже важливий. Без нього не вийде своєчасно відреагувати на будь-які серйозні відхилення.

Надбавка за інтенсивність

У практиці управління виробництвом має місце система доплат, що нараховуються за ряд певних заслуг. Передбачаються вони або трудовим законодавством, або внутрішніми локальними актами підприємства. Сюди відноситься і так звана надбавка за інтенсивність праці. Її розмір прописаний у тексті колективного договору і може становити до 50% зарплати.

Всі подібні питання вирішуються Трудовим кодексом у відповідних розділах, присвячених оплаті, нормативам, надбавкам і доплатам. Безпосередня форма нарахувань існує, як правило, на кожному підприємстві своя. Для її розробки від керівництва та спеціальної атестаційної комісії потрібно проведення оцінки тяжкості праці для кожної з наявних категорій працівників. Отримавши результати таких досліджень, вони визначають перелік тих посад, що займають які вони покладені.

Найчастіше такі надбавки за напруженість праці бувають надані тим, хто трудиться на поточному конвеєрі або зайнятий на шкідливому або складному виробництві. Колективним договором має бути відображено ряд необхідних моментів: список даних пільгових робочих місць, виробничі показники, що служать підставою для виплати надбавки, порядок і розмір таких виплат.


Процедура видачі надбавок дублюється у відповідних наказах. Інформація про це у вигляді копії колективного договору повинна бути видана на руки кожному зі співробітників.

Подібну доплату за інтенсивність праці можна розглядати як стимулюючий фактор, сенс якого - в мотивації працівника до докладання більшої кількості зусиль у трудовому процесі. З іншого ж боку, вона може виступити як винагорода у разі виконання за вказівкою керівництва роботи підвищеної складності.

Як збільшити ефективність та інтенсивність праці

Підвищуючи розмір трудовитрат за одиницю часу, ми обов 'язково збільшуємо продуктивність праці. Нічого дивного, що будь-хто з керівників прагне до поліпшення згаданого показника. Методів для цього два. Умовні найменування їх - "" батіг "" і "" пряник "". Перший з них - примус працівників. Найчастіше таке явище має місце в районах з високим безробіттям, що відносяться до економічно неблагополучних. Стимулом служить банальна загроза звільнення. Метод цей може приймати характер досить завуальований, наприклад, шляхом підвищення швидкості праці згідно з рухом конвеєра.

Інша ситуація - коли начальство спирається на стимули морального і матеріального порядку. Мається на увазі підвищення зарплати або преміювання за хороше зростання показника інтенсивності. До більш тонких прийомів відноситься оголошення конкурсу для претендентів на вакантну посаду рангом вище з необхідністю продемонструвати хороші показники в роботі за конкретний часовий відрізок.

Як же домогтися підвищення інтенсивності праці? Це досить непросто. Підходити до справи кожен керівник повинен обдумано. Даний процес обов 'язково веде до погіршення стану працюючого персоналу як фізичного, так і емоційного. Пов 'язано це негативне явище зі втомою і нервовою напругою. До того ж слід забезпечити підвищення матеріальної винагороди за підвищену тяжкість трудового процесу пропорційно додатковим витратам енергії.


Оптимальний і грамотний шлях - впроваджувати сучасні нові технології, в роботі з якими не потрібно збільшення витрат фізичних і емоційних.

Від чого залежить продуктивність праці

Чим все ж відрізняються інтенсивність праці і продуктивність? Ототожненню дані поняття ніяк не підлягають. Певною мірою їх можна назвати протилежними. Завжди взаємно пов 'язані поняття інтенсивності з напруженістю (тобто тяжкістю) праці. Продуктивність же досягається головним чином завдяки впровадженню найновіших передових технологій, що забезпечують мінімальне втручання у виробничий процес людського фактора. При збільшенні обсягу робіт і продукції, що випускається, в цьому випадку заробітна плата може зростати лише з особистої ініціативи керівництва.

Що ж слід підвищувати в першу чергу - продуктивність праці або її інтенсивність? Найрозумніше зробити акцент на першому варіанті. Саме тоді можливе зменшення собівартості продукції і, як наслідок, збільшення чистого прибутку.

Головні показники інтенсивності

Дослідниками були виділені наступні з них:

1. Під коефіцієнтом інтенсивності розуміється твір показника зайнятості активної частки і часткою одиниці.


2. Число, яке називається коефіцієнтом темпу, можна розрахувати, розділивши нормативний час операції на її фактичну тривалість, вимірену і захронометровану.

3. Коефіцієнт зайнятості знаходять, розділивши кількість фактично витраченого для роботи часу на звичайну тривалість робочої зміни. Використовується при цьому і поняття нормативного коефіцієнта, значення якого різне в окремих галузях.

4. Питома тяжкість праці (або коефіцієнт тяжкості) знаходиться ставленням інтегрального показника до максимально допустимої хвилинної тривалості зміни. Ця нормативна кількість дорівнює 480.

Будь-який з наведених вище показників повинен бути регулярно розрахований скрізь, де мова йде про управління виробництвом. Мета такого моніторингу - постійний контроль за відповідністю законодавчим нормативам та своєчасне прийняття коригуючих заходів при виявленні будь-яких відхилень.

Які фактори визначають інтенсивність праці

Незважаючи на всі досягнення науково-технічного прогресу, однією з умов, що забезпечують зростання продуктивності, є все те ж підвищення інтенсивності праці. Адже додатком більшого обсягу зусиль працівник може видати підвищену кількість виготовленої продукції за контрольний проміжок часу. Але, як вже згадувалося, ототожненню дані поняття ніяк не підлягають. Адже інтенсивність не впливає на фактор зниження собівартості продукції.


Про які фактори інтенсивності праці можна вести мову? Розмова йде, насамперед, про фізіологічні особливості людського організму - вік, статеву приналежність, рівень стану здоров 'я та інші характеристики індивідуального характеру. Далі можна говорити про організацію виробничого процесу, використовувані технології, конкретне застосовуване обладнання та ступінь налагодженості робочого процесу.

Третя група факторів належить до соціально-економічних. Тут слід згадати про розмір оплати праці, показник рівня життя, освіту тощо. Загалом на інтенсивність праці впливає широкий спектр різних умов і факторів. Зрозуміло, основними можна назвати саме ті, що відносяться до фізіології людини. Адже саме ними визначається здатність виконувати той чи інший вид роботи.

Подібність і відмінність

Звичайно ж, технологічні особливості конкретного виробництва чималою мірою сприяють реалізації людського фактору. Або навпаки - ускладнюють його прояви. Що ж стосується третьої групи умов, то без задоволення власним соціальним становищем працівника високих результатів від нього чекати не доводиться.

Ряд загальних проблем і специфічних особливостей характерний в цьому плані для виробництв різного масштабу і виду діяльності. Категорії фізіологічна та економічна, на перетині яких існує поняття інтенсивності, тісно взаємопов 'язані. Враховувати фізичні та розумові витрати часом буває досить важко. Даний складний показник можна розглядати в розрізі цілого ряду категорій.

Поговоримо про групи інтенсивності праці

Ми вважаємо, що інтенсивність праці - це витрати робочої сили в певну одиницю часу. Оцінити і відрегулювати цей показник можливо по-різному для різних категорій виконуваних обов 'язків. Прийнято виділяти в даному питанні наступні групи:

1. Так звані працівники розумової праці. Мова йде про співробітників, зайнятих трудовою діяльністю, що не вимагає фізичних зусиль (або такі можна визнати несуттєвими). Часом така робота може бути пов 'язана з досить серйозною напругою нервового та емоційного характеру. Зазвичай її відносять до сидячої.

2. Роботи з категорії легкої фізичної праці, що не потребує особливої напруги або серйозних зусиль. Сюди ж належить обслуговування механізованих процесів. Як приклад можна навести обов 'язки медпрацівників, представників окремих галузей легкої промисловості. Безліч варіантів даної категорії можна знайти у сфері обслуговування тощо.

3. Робота, що вимагає серйозної фізичної напруги (часом незважаючи на наявну автоматизацію процесу - часткову або навіть повну). Тут мова йде про людей, що працюють в цехах, на промислових верстатах, у сфері сільського господарства тощо. Працею середньої або підвищеної тяжкості вважається робота металургів, шахтарів, водіїв, які керують великогабаритним транспортом і багатьох інших. Порівнювати інтенсивність праці для різних груп працівників і різних категорій не можна без спеціальних рівнянних показників.

Як класифікувати інтенсивність праці

Це можна виконати за сукупністю ряду ознак. Якщо орієнтуватися на відповідність суб 'єкту, вона може бути індивідуальною (окремо для кожного працівника), сукупній (оцінці підлягає штатний список цілком), так званій інтенсивністю сукупного працівника (йдеться про усереднений показник). Можна говорити про інтенсивність працівника сфери обслуговування або народного господарства.

Якщо ми спробуємо впорядкувати дане поняття відповідно до об 'єкта, можна виділити такі категорії: робоча інтенсивність персоналу в процесі підготовчих робіт, вона ж протягом головного етапу виробництва, для робітників, зайнятих на стадії завершення.

Інші принципи класифікації

Класифікують дане поняття і за характером. Інтенсивність може бути нормативною, тобто встановленою законодавчо, оптимальною (розрахунок якої був проведений згідно з особливостями виробництва та фізіологічними даними людини), плановою (розрахованою документально для майбутніх періодів), фактичною або суспільно необхідною (рівень якої дозволяє оптимізувати виробничий процес).

Якщо за основу взяти фактор часу, розрахувати інтенсивність можна за хвилину, годину, день, тиждень, місяць або рік.

Взявши за основу класифікації виробничий рівень, можна говорити про інтенсивність на окремо взятому робочому місці, на всій робочій ділянці, цеховому рівні або загальній по підприємству. Також існують показники її в рамках певної галузі або всього народного господарства.

Висновки

Інтенсивність праці - це категорія, здатна продемонструвати, як використовується робоча сила за конкретний проміжок часу. Причому мається на увазі не тільки фізичний аспект, але і сукупність морального і розумового напруження.

Нормальним значенням даного показника можна вважати те, при якому всі людські ресурси використовуються повною мірою за умови організації процесу роботи оптимальним чином. Найважливіша умова при цьому - неприпустимість нанесення шкоди здоров 'ю працюючих, як фізичному, так і емоційному. В іншому випадку потрібно вжити негайних заходів до зниження інтенсивності праці.

Посилення її обов 'язково призводить до зростання продуктивності, що легко пояснимо. Адже з підвищенням інтенсивності від будь-якого окремо взятого працівника або групи можна чекати виконання більшого обсягу робіт за один і той же часовий проміжок.

Повторимося: не слід ці два поняття плутати і тим більше ототожнювати. Продуктивність праці збільшують впровадженням нових високих технологій і мінімізацією людського фактору в процесі виробництва. Саме таким шляхом можливо знизити собівартість і домогтися збільшення прибутку. Спонукаючи працівника до підвищення інтенсивності його праці, роботодавець зобов 'язаний вжити заходів щодо виплати йому гідної матеріальної компенсації.

Контроль необхідний завжди

Інтенсивність праці працюючих слід постійно оцінювати. Це завдання як керівництва підприємства, так і представників перевіряючих органів. Мета такої перевірки - одночасне дотримання прав працівників та виконання встановлених нормативів напруженості праці.

З якої причини можливе зниження інтенсивності? Список досить великий. Він починається з незадовільних умов роботи і закінчується занадто малим матеріальним стимулюванням. Незалежно від причин зниження інтенсивності зменшує обсяги виробництва або зовсім їх заморожує. Часом справа доходить до відмови співробітників від виконання власних обов 'язків. Саме тому роботодавцю слід продумати можливі негативні ситуації і передбачити низку заходів до подальшого стимулювання підлеглих у плані збільшення цього важливого показника.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.