Бізнес і Економіка

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: цілі, методика

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: цілі, методика

Контроль, безумовно, є важливою складовою роботи із забезпечення діяльності будь-якої організації. Він може набувати безліч різних форм, кожна з яких має свої особливості і специфіку. Контроль може бути поточним, коли здійснюється в процесі діяльності. Він також базується і на даних, що підводяться як підсумок за певний часовий проміжок. У такому випадку в першу чергу згадують про аналіз фінансових результатів діяльності підприємства/організації. Ось про це ми і поговоримо.

Загальна інформація

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства являє собою розрахунок, інтерпретацію та оцінку комплексу показників, що характеризують різні сторони функціонування комерційної організації. Найбільше значення мають дві складові. Це фізичні показники виробництва і грошові потоки організації. Якщо проігнорувати один з них, то буде недооцінено реальний стан справ, що призведе до помилки в планах і вчинених управлінських діях. І як закономірний результат - значні втрати. Але їм можна запобігти, якщо регулярно якісно і адекватно аналізувати здійснювану діяльність організації. Адже в такому випадку можна легко забезпечити грамотність управління, і як закономірний результат - ефективне функціонування і розвиток.


Яка мета аналізу фінансових результатів діяльності підприємства? Це отримання невеликого числа найбільш інформативних (ключових) параметрів, які дозволяють скласти точну і об 'єктивну картину стану організації, оцінити її прибутки і збитки, зміни в структурі пасивів і активів. Причому інтерес може надавати як поточне положення, так і проекція на найближчу або дещо віддалену перспективу.

Більш конкретно на цілі впливають завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. По суті, це - конкретизація, в якій враховуються організаційні, технічні, методичні та інформаційні можливості та потреби. Основний фактор у цьому випадку - це обсяг і якість даних. Тут необхідно мати на увазі один важливим момент! А саме те, що фінансова та бухгалтерська звітність є просто сирою інформацією, яку необхідно обробити. Шлях дій в цьому випадку вибирає фахівець, що займається аналізом і орієнтується на завдання.

Про кадрові моменти і використовувані рішення

Зазвичай фінансова політики коригується вищим керівництвом та/або власниками. Тому вся обробка даних в першу чергу потрібна для внутрішніх даних. Адже аналіз управління фінансовими результатами діяльності підприємства повинен допомагати вибирати найбільш оптимальні шляхи стабілізації та поліпшення становища комерційної структури. Це досягається з завдяки різним заходам, які сприяють оптимізації стану організації. При зміні мікро- і макроекономічного середовища їх необхідно переглядати. Але ось за допомогою чого? І ось у цьому випадку використовується методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

Як? Спочатку необхідна система відносних показників, що обчислюються з використанням наявних даних. Цього достатньо, щоб мати точне уявлення про положення організації. Вивчивши динаміку зміни, можна визначити тенденцію розвитку і приймати певне рішення.

Чого необхідно приділяти увагу? Форма та зміст бухгалтерського балансу, звіти про прибутки, збитки та інші документи і необхідні додатки. Їх слід вивчати послідовно, щоб поступово формувалася чітка картина.

Поширена практика, коли до уваги береться два роки - звітний і попередній перед ним. Якщо дані непорівнянні, то їх необхідно обробити, провести коригування для подальшого використання. Але в такому випадку необхідно додавати пояснювальну записку, в якій будуть вказані причини, що викликали зміни. Різні складові частини повинні бути взаємопов 'язані і відображати різні аспекти одних фактів із господарського життя підприємства.


Всі отримані дані структуруються в зручну форму і передаються для прийняття управлінського рішення. На цьому аналіз показників фінансових результатів діяльності підприємства вважається завершеним.

Кому необхідна вся ця інформація?

Давайте розберемо більш детально, з якою метою отримані дані передаються різним групам людей:

 1. Інвестори. Вони вкладають у підприємство свій власний капітал для отримання певного рівня доходів. Це супроводжується ризиком. І щоб мати уявлення про структуру і положення організації, вони хочуть регулярно знайомитися з даними фінансового аналізу.
 2. Кредитори. Це люди або (частіше) організація, що тимчасово надають позику на умовах отримання певного доходу у вигляді відсотків. І вони зацікавлені в інформації, яка дозволить судити, чи зможе підприємство вчасно здійснити всі необхідні виплати.
 3. Керівництво організації. Всі ці дані необхідні їм для оцінки ефективності здійснюваного управління.
 4. Співробітники організації. Вони зацікавлені в інформації, яка відноситься до своєчасної виплати заробітної плати, проведення пенсійних та інших платежів.
 5. Постачальники. Їх інтерес підігрівається питанням про те, чи будуть виплачуватися всі необхідні і належні суму.
 6. Споживачі. Вони бачать фінансову спроможність організації як запоруку стабільності поставок.
 7. Державні та громадські організації. Вони зацікавлені у фінансовому здоров 'ї окремих ланок економічної системи і її в цілому.

Коли всіма ними приймаються економічні рішення, то аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства дозволяє судити про характер внутрішньої організації та результативності. Кінцевим показником є прибуток комерційної структури. В умовах ринкової економіки вона виступає найважливішим стимулом здійснюваної діяльності, а також створює основу для розширення. Розмір прибутку залежить від обсягу продажів, асортименту, його якості, рівня витрат, інформаційних процесів і розмірів податків. Кожен зацікавлений у найкращому сценарії.

Декілька слів про прибуток

Кожна комерційна структура зацікавлена в тому, щоб постійно забезпечувалося неухильне зростання прибутку. На жаль, реальність часто йде врозріз з бажаннями. Але збільшити розмір і величину шансу на зростання показників цілком можливо. Яку роль у цьому відіграє аналіз фінансового стану та результатів діяльності підприємства? Давайте про все по порядку.

Умовно можна виділити дві основні групи показників: абсолютні і відносні. У першому випадку це результати продажів, звичайної діяльності та інших операцій. Тут важливий показник чистого прибутку - тобто доходів, що залишаються в розпорядженні комерційної структури після того, як були сплачені податки. До відносних показників відноситься все, що дозволяє оцінити рентабельність. Яким чином сюди відноситься аналіз фінансових результатів? Справа в тому, що він:

 1. Проводить оцінку змін за кожним конкретним показником за певний обраний період.
 2. Дозволяє організувати в структурному уявленні всі дані і відстежити їх динаміку.
 3. Виявляє всі зміни за вибрані періоди.
 4. Встановлює ступінь впливу окремих факторів на розмір отриманого прибутку, а також причини, що призвели до них.

З усього цього можна конкретизувати основні завдання:

 1. Оцінка динаміки і рівня відносних і абсолютних показників фінансових результатів. У першу чергу цікавить рентабельність і прибуток.
 2. Вивчення структури отриманих доходів.
 3. Визначення ступеня впливу різних факторів на розмір отриманого прибутку і рівень прибутковості.
 4. Вивчення розподілу, напряму та використання доходів підприємства.
 5. Аналіз відносних показників з метою пошуку порогу рентабельності.
 6. Пошук можливих резервів і шляхів їх мобілізації.

Працюємо з бухгалтерською інформацією

Найбільший інтерес надає форма № 2, яка називається "Звіт про прибутки і збитки". Інформація, отримана з неї, служить базисом для всієї роботи. Крім цього, додатково можуть залучатися дані, що містяться у формах № 1, 3, 5, 11 та журнал-ордери № 10, 11, 15. Також не варто забувати про інформацію, що міститься в бізнес-плані та аналітичному бухгалтерському обліку, а саме рахунки № 90, 91 та 99. Представлених тут даних має з лишком вистачити.


Крім цього, необхідно брати до уваги і проведену на підприємстві облікову політику. Адже від цього залежить можливість здійснення маневрів при розподілі витрат між незавершеним виробництвом і готовою продукцією. Створення оціночних резервів, списання витрат майбутніх періодів - все це необхідно враховувати. Які питання необхідно приділити спочатку увагу? Можна порекомендувати подумати про:

 1. Методи нарахування амортизації на основні засоби та матеріальні активи, їх оцінці при відпуску у виробництво та віднесення на собівартість створюваної продукції певних видів витрат (резервування).
 2. Формування складу накладних витрат, а також їх розподілу.

При цьому необхідно окремо розглядати такі поняття, як економічний та бухгалтерський прибуток. У першому випадку мається на увазі сума доходів, яка прогнозується або очікується. Тоді як бухгалтерський прибуток - це фактично отримані та відображені в регістрах кошти за певний період. Аналіз формування фінансових результатів діяльності підприємства без цих понять не може обійтися. Але їх змішання не є бажаним варіантом. Адже в такому випадку не вийде якісної оцінки діяльності.

Що і як у реальності?

Стаття була б неповною, відсутній у ній аналіз фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі. Тому розгляньмо, що і як. Припустимо, у нас є необхідність оцінити динаміку балансового прибутку. Що для нас буде представляти інтерес? В аналізі необхідно отримати такі показники прибутку:

 1. Балансова.
 2. Від реалізації послуг, робіт і продукції.
 3. Оподатковувана.
 4. Від іншої реалізації.
 5. Чиста.
 6. Позареалізаційні результати.

Балансовий прибуток - це та частина доходу, що є базою для розрахунку податків, які необхідно внести до бюджету. Все, що залишиться - це чистий заробіток підприємства. Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає визначення складу, структури, динаміки та виконання плану за аналізований період.

А яке у нас завдання? Знайти динаміку. У цьому випадку підійде метод порівняння, коли використовуються показники звітного періоду і попереднього. При цьому необхідно враховувати вплив інфляційних процесів. Щоб зіставити показники, можна використовувати перерахунок індексу цін. Крім цього, на розмір балансового прибутку впливає велика кількість факторів. Це прибуток від реалізаційної діяльності та інші фінансові результати, на що впливає обсяг, структура, собівартість і ціни продукції, робіт і послуг. Для встановлення взаємозв 'язку між ними використовується аддитивна факторна модель.


А що, якщо необхідно провести аналіз і оцінку фінансових результатів діяльності підприємства з трохи інших позицій? Наприклад, оцінити ступінь впливу факторів? У таких випадках допомогу можуть надати способи цінних підстановок або абсолютних різниць. Якщо підприємство створює неоднорідні види продукції, то додатково необхідно враховувати структурний фактор.

Про вплив, витрати і прибутки

Зміна в соціально-економічному розвитку під час переходу до ринкових відносин призвела до якісних зрушень у виробництві. Це спричинило зростання грошових накопичень, а також збільшення прибутку різних форм власності. Найважливішими факторами при цьому є:

 • збільшення обсягу створюваної та реалізованої продукції,
 • підвищення продуктивності праці,
 • впровадження науково-технічних розробок,
 • зниження собівартості та поліпшення якості створюваних товарів.

Зростання прибутку можливе при зниженні витрат і збільшенні розміру діяльності. Все це впливає на фінансовий результат, який і досліджується. При цьому необхідно враховувати, що він формується з природних ресурсів і сировини, основних і допоміжних матеріалів, енергії, трудових ресурсів, основних фондів та інших витрат. Їх склад і структура залежать від умов і характеру виробництва, форми власності, співвідношення різних позицій. Все це повинен враховувати аналіз фінансово-економічних результатів господарської діяльності підприємства. Для спрощення показники можна об 'єднати їх у п' ять груп:

 1. Матеріальні витрати.
 2. Відрахування на соціальні потреби.
 3. Витрати на оплату праці.
 4. Амортизація основних фондів.
 5. Інші витрати.

Але всі вони проводяться тільки з метою отримання прибутку. Вона є кінцевим фінансовим результатом. І безпосередньо залежить від обсягу. Але не варто забувати і про якісний аспект і рівень застосовуваних цін. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства дозволяє оцінити, наскільки хороша політика була обрана. Але при цьому необхідно дивитися на невеликі нюанси - наприклад, відокремлювати виручку від реалізації. Тобто, продукція може бути відвантажена сьогодні, а оплата прийде через тиждень. Якщо всі в рамках одного розглянутого періоду (наприклад, місяця), то це можна проігнорувати. А от якщо відвантажили в березні, а оплата в квітні? У такому випадку необхідно трохи піднапружитися.

Окремі нюанси про собівартість, рентабельність і витрати

Коли проводиться аналіз фінансових результатів основної діяльності підприємства, то ці два моменти є одними з найважливіших. І одночасно вони дуже нестабільні. Що це означає? Ось, наприклад, на собівартість значний вплив робить отримувана виручка. Також слід згадати і про витрати, адже з цієї точки зору вони можуть бути змінними і постійними. Щоб краще підготувати дані, рекомендується організувати управлінський облік, в якому вони і будуть виділені.


Перевага такого підходу - висока інтегрованість, можливості для аналізу та прийняття рішень. І як кінцевий результат - можна оперативно і гнучко реагувати на всі виклики, що виникають. Адже керівництво зацікавлене в тому, щоб не покинути ринок в конкурентній боротьбі і отримувати максимальний прибуток. І цій справі служить рентабельність. З нею все просто - чим вище її показник, тим краще. Питання стоїть в тому, як його домогтися. На її рівень і динаміку робить ціла сукупність факторів:

 1. Рівень організації управління і виробництва.
 2. Структура капіталу і джерел його отримання.
 3. Ступінь використання ресурсів у виробничих процесах.
 4. Якість, структура та обсяг створюваного товару.
 5. Собівартість виробів і витрати на виробництво.
 6. Прибуток за видами діяльності.

Пам 'ятаєте, раніше згадувалися постійні і змінні витрати, хоча їм і не було приділено належну увагу? Це пора виправити. До постійних витрат відносять ті, величина яких не змінюється при коливаннях кількісних показників при реалізації продукції. Як приклад можна навести:

 1. Амортизацію основних фондів.
 2. Знос нематеріальних активів.
 3. Орендну плата.
 4. Витрати капітального характеру.
 5. Знос крихких і малоцінних предметів, а також витрати на утримання приміщень і будівель.
 6. Витрати на підготовку кадрів.

Змінні витрати змінюються залежно від виручки. Приклади:

 1. Транспортні витрати.
 2. Купівля сировини.
 3. Оплата праці.
 4. Електроенергія, газ і паливо.
 5. Тара і упаковка.
 6. Відрахування до фондів.

Як збільшити прибуток за допомогою резервів?

Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємства повинен забезпечувати подальше зростання обороту і прибутковості. Один з найефективніших шляхів досягнення такого становища - це резерви. Як цього домогтися? Існує три основних напрямки:

 1. Збільшення обсягу реалізованої продукції.
 2. Підвищення цін.
 3. Зменшення собівартості продукції, що виготовляється.

При цьому, для підвищення цін є такі варіанти:


 1. Пошук більш вигідного ринку збуту.
 2. Реалізація в оптимальні терміни.
 3. Підвищення якості продукції, що виготовляється.

Це найбільш оптимальні загальні варіанти. Конкретно необхідно вибирати залежно від того, який вид товарної продукції пропонується. Але слід ретельно проаналізувати ситуацію, щоб не втратити те, що вже є, і одночасно збільшити прибуток. Хоча, з іншого боку, ризик - це обов 'язковий супутник підприємницької діяльності. Хоча у випадку з резервами краще не перегинати палицю. Необхідно пам 'ятати, що руйнувати - це не будувати. І роки успішного розвитку та функціонування можуть піти прахом, якщо допустити критичну помилку.

Ув 'язнення

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства не є легким заняттям. Для нього необхідні великі знання в економічній теорії, економетриці, математиці та низці інших дисциплін. Хоча підраховувати за формулами не так-то і складно. А ось правильно підібрати і структурувати дані - це вже проблема. Ціна помилки в цьому випадку може зрости до банкрутства підприємства. Про це завжди варто пам 'ятати і фахівцям, що займаються аналізом, і вищому керівництву, яке приймає рішення щодо розвитку підприємства.

У правильних руках і при розумній голові він значно підвищує виживаність підприємства в умовах конкурентного середовища, перетворюючись на надійний фундамент для майбутніх років розвитку і процвітання підприємства. Благо, фахівців з цього напрямку досить багато, так що можна відшукати і вмілу людину, в руках якої робота буде сперечатися.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.